Onderdeel van DTG B.V.

Disclaimer & Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassingen op de levering van de diensten van Klantenvertellen B.V. en zijn gedeponeerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 52240681. 

 

Artikel 1              Definities

In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende begrippen, steeds aangeduid met een hoofdletter, de volgende betekenis:

1.1.     Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt;

1.2.     Content:  de in het kader van de Dienst te gebruiken teksten, beeldmaterialen, Enquêtes en andere materialen afkomstig van KV;

1.3.     Dienst(en): alle werkzaamheden en activiteiten van KV die onderwerp zijn van de Overeenkomst, waaronder mede begrepen het leveren van een Klantbeoordelingsysteem, Reviewtools en Enquêtes;

1.4.     Enquête: de door KV in het Klantbeoordelingssysteem samengestelde vragenlijst op basis waarvan Klanten een Review kunnen geven;

1.5.     Gebruiksvoorwaarden: de op de website van KV bekendgemaakte voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van de Reviewtool door de Klant;

1.6.     Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrecht, merkrecht, handelsnaamrecht, databankrecht alsmede rechten op knowhow;

1.7.     Klachtenprocedure: de op de website van KV bekendgemaakte procedure aan de hand waarvan KV klachten van Opdrachtgevers en Klanten over Reviews afhandelt;

1.8.     Klantbeoordelingssysteem: de omgeving waarmee Opdrachtgever toegang krijgt tot de   Enquêtes, Reviews en de Reviewtools;

1.9.     Klant: een klant van Opdrachtgever die bij Opdrachtgever een product of dienst heeft afgenomen

1.10.  KV: Klantenvertellen B.V., gevestigd aan de Hub van Doorneweg 169, Tilburg ;

1.11.  Opdrachtgever: de rechtspersoon of de natuurlijke persoon handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf met wie KV een Overeenkomst heeft gesloten;

1.12.  Overeenkomst: de overeenkomst tussen Opdrachtgever en KV op grond waarvan KV  de  Dienst aan Opdrachtgever levert;

1.13.  Reviewtool: de door KV ontwikkelde software waarmee de Klant de Enquête kan invullen en daarmee een Review kan achterlaten;

1.14.  Review: een door de Klant in de Reviewtool ingevoerde beoordeling van Opdrachtgever;

1.15.  Website: de website van Opdrachtgever.

 

Artikel 2              Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

1.1.     De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op, en maken deel uit van,  alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en andere rechtshandelingen betreffende de levering van Diensten door KV aan Opdrachtgever. Dit geldt ongeacht de vorm van deze Algemene Voorwaarden.

1.2.     KV wijst uitdrukkelijk de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de Opdrachtgever van de hand.

1.3.     Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden gelden alleen indien deze uitdrukkelijk schriftelijk door KV en de Opdrachtgever zijn overeengekomen.

1.4.     KV is gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen. De wijziging zal via de website van KV of op een andere wijze aan Opdrachtgever bekend worden gemaakt. Indien Opdrachtgever de wijziging niet wil aanvaarden kan Opdrachtgever de Overeenkomst schriftelijk opzeggen per de datum waarop de wijziging ingaat.

 

Artikel 3              Totstandkoming Overeenkomst

3.1          Alle aanbiedingen en offertes van KV zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders door KV  aangegeven.

3.2          Een Overeenkomst komt tot stand doordat een opdracht van Opdrachtgever tot het verlenen van de Dienst door KV wordt aanvaard of, indien dit eerder gebeurd, vanaf het moment dat KV uitvoering geeft aan de Opdracht. Alle door Opdrachtgever geplaatste opdrachten zijn bindend en kunnen niet worden herroepen.

 

Artikel 4              Vergoedingen en betaling

4.1          Voor het gebruik van de Dienst(en) is Opdrachtgever  de prijzen en tarieven zoals vastgelegd in de Overeenkomst verschuldigd. Alle aan KV te betalen vergoedingen zijn exclusief BTW en vermeld in Euro’s.

4.2          KV is altijd gerechtigd om vooruitbetaling van een vergoedingen te verzoeken.

4.3          Voor de vaststelling van de hoogte van de verschuldigde vergoedingen zijn de gegevens uit de administratie van KV leidend.

4.4          Betaling van de factuur door Opdrachtgever dient te geschieden binnen 10 dagen na de factuurdatum, tenzij in de Overeenkomst anders is bepaald.

4.5          Indien de Opdrachtgever enige factuur van KV niet binnen de betalingstermijn voldoet, is zij automatisch in verzuim, zonder dat een ingebrekestelling of sommatie nodig is. De Opdrachtgever is vanaf dat moment rente over het factuurbedrag verschuldigd ter hoogte van 1% per maand, waarbij een deel van de maand als hele maand genomen.

4.6          Indien de Opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft het verschuldigde bedrag, vermeerderd met de wettelijke rente, te voldoen, kan KV de vordering ter incasso uit handen geven. De Opdrachtgever is in dat geval naast betaling van de hoofdsom en daarover verschuldigde wettelijke rente gehouden tot de vergoeding van alle buitengerechtelijke en eventueel gerechtelijke kosten, uitdrukkelijk naast de eventueel in rechte vastgestelde kosten. De hoogte van de buitengerechtelijke kosten bedraagt minimaal 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 250,-.

4.7          Een eventueel beroep van Opdrachtgever op opschorting, verrekening of aftrek is uitgesloten.

 

Artikel 5              Duur van de Overeenkomst en opzegging

5.1          Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, hebben alle Overeenkomsten een initiële looptijd van drie (3) jaar. Daarna wordt de Overeenkomst steeds stilzwijgend verlengd voor een termijn van één (1) jaar, tenzij de Overeenkomst door één of beide partijen schriftelijk wordt opgezegd, uiterlijk één (1) kalendermaand voor aanvang van de vervolgtermijn.

5.2          KV mag de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk opschorten indien Opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst, dan wel indien KV gegronde vrees heeft dat Opdrachtgever niet kan voldoen aan zijn (betalings)verplichtingen, onverminderd enig ander aan KV toekomend recht. Zodra Opdrachtgever alsnog de Overeenkomst nakomt en/of voldoende zekerheid stelt ter voldoening van zijn verplichtingen, zal KV de opschorting opheffen.

5.3          Iedere partij is bevoegd de Overeenkomst, per aangetekende brief, met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien de andere partij tekort schiet in de nakoming van haar verplichtingen voortvloeiend uit deze Overeenkomst, tenzij de tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, deze ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt. Voor zover de nakoming niet blijvend of tijdelijk onmogelijk is, ontstaat de bevoegdheid tot ontbinding pas, wanneer de schuldenaar in verzuim is.

5.4          Onverminderd alle overige rechten, zijn Partijen gerechtigd de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien de andere partij:

 • surseance van betaling heeft aangevraagd of dit aan deze is verleend;
 • in staat van faillissement is verklaard of een faillissementsaanvraag is ingediend.

5.5          Opzegging, opschorting of ontbinding van de Overeenkomst ontslaat Opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting ter zake van al door KV geleverde Dienst. Bedragen die KV voor de beëindiging heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij al ter uitvoering van de Overeenkomst heeft verricht of geleverd, worden op het moment van de beëindiging direct opeisbaar.

5.6          De bepalingen die naar hun aard bestemd zijn om beëindiging van de Overeenkomst te overleven, blijven ook na beëindiging van kracht.

 

Artikel 6              Uitvoering Diensten en Gebruiksrechten

6.1          KV zal bij de uitvoering van de Diensten alle zorgvuldigheid in acht nemen, die redelijkerwijs van haar verwacht kan worden. Zij zal zich naar beste vermogen inspannen de Diensten te leveren conform de overeengekomen specificaties en binnen de overeengekomen termijnen. 

6.2          Gedurende de duur van deze Overeenkomst verleent KV aan Opdrachtgever een niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht om het Klantbeoordelingssysteem en de bijbehorende dienstverlening, uitsluitend voor eigen gebruik en in overeenstemming met de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden te gebruiken.

6.3          KV zal het Klantbeoordelingssysteem uitsluitend online, op afstand, als een (SaaS)dienst aan Opdrachtgever ter beschikking stellen.

6.4          Opdrachtgever kan met behulp van het Klantbeoordelingssysteem (i) de (persoonlijke) opzet zijn Enquête beheren, (ii) e-mails aan zijn Klanten sturen met het verzoek gebruik te maken van de Reviewtool, en (iii) Reviews op zijn website plaatsen.

6.5          KV zal zich inspannen om de Reviewtool (inclusief de door Opdrachtgever goedgekeurde Enquête) aan Klanten ter beschikking te stellen. Voor het gebruik van de Reviewtool en het plaatsen van een Review sluit de Klant een overeenkomst met KV. De Reviews van de Klanten worden opgeslagen in de Reviewtool.

6.6          Gedurende de duur van de Overeenkomst draagt KV er zorg voor dat Opdrachtgever via het Klantbeoordelingssysteem toegang heeft tot de Reviews in de Reviewtool. Opdrachtgever kan de Reviews met behulp van het Klantbeoordelingssysteem in een standaard format (widget) of in eigen look &feel publiceren op zijn Website. In het kader van voorgaande verleent KV aan Opdrachtgever een niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht om de Reviews voor eigen gebruik en in overeenstemming met deze Overeenkomst te publiceren op zijn Website. Opdrachtgever is niet gerechtigd de Reviews aan te passen.

6.7          Indien Opdrachtgever van mening is dat een Review in strijd is met de Gebruiksvoorwaarden, kan hij KV een schriftelijk verzoek indienen om de Review te verwijderen. De klacht zal in overeenstemming met de Klachtenprocedure door KV worden afgehandeld.

6.8          Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, is KV gerechtigd (maar niet verplicht) om de Reviews te (laten) publiceren op de website van KV en in zoekmachines en/of websites van partners van KV. Deze partners worden op de website van KV bekendgemaakt. KV draagt er zorg voor dat Klanten akkoord gaan met het gebruik van hun Reviews in deze zoekmachine en websites.

6.9          KV mag voor de uitvoering van de Diensten gebruik maken van diensten van derden. KV is bovendien gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst in het kader van een overdracht van haar onderneming, over te dragen aan een derde.

 

Artikel 7              Gebruik Klantbeoordelingssysteem door Opdrachtgever

7.1          Opdrachtgever verkrijgt op afstand, via een met een wachtwoord en gebruiksnaam een beveiligde omgeving, toegang tot het Klantbeoordelingssysteem en daarmee tot de Dienst. Opdrachtgever dient steeds zorgvuldig om te gaan met de gebruiksnamen, wachtwoorden of ander beveiligingsmiddel.

7.2          Opdrachtgever is volledig aansprakelijk voor al het gebruik dat via zijn wachtwoord en gebruiksnaam van de Dienst wordt gemaakt en vrijwaart KV tegen alle kosten en aanspraken van derden verband houdend met zulk gebruik.

7.3          Indien Opdrachtgever het vermoeden heeft dat derden kennis hebben kunnen nemen van de gebruiksnamen en wachtwoorden, zal hij dat onmiddellijk schriftelijk melden bij KV. KV is te allen tijde gerechtigd wachtwoorden en gebruiksnamen aan te passen indien dit nodig is in het belang van het functioneren van de dienst, de bescherming van het Klantbeoordelingssysteem en de gegevens van haar klanten.

 

Artikel 8              Ondersteuning en onderhoud

8.1          Gedurende kantooruren (tussen 9.00 en 17.00 uur op werkdagen) zal KV Opdrachtgever  online en telefonisch ondersteunen bij het gebruik en het instellen van het Klantbeoordelingssysteem. KV zal zich inspannen om vragen adequaat en binnen een redelijke termijn te beantwoorden. Opdrachtgever staat er voor in dat de medewerkers die KV om de ondersteuning vragen voldoende gekwalificeerd zijn.

8.2          KV is gerechtigd de dienstverlening (waaronder het Klantbeoordelingssysteem (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien zij dit noodzakelijk vindt, bijvoorbeeld in kader van het gebruikelijke of benodigde onderhoud van het Klantbeoordelingssysteem of een ander onderdeel van de Dienst. KV zal haar best doen om de impact van buitengebruikstelling of beperking voor Opdrachtgever te beperken. Zij zal bijvoorbeeld het geplande onderhoud zoveel mogelijk buiten kantooruren laten plaats vinden, de buitengebruikstelling zo kort mogelijk laten duren en, daar waar mogelijk, Opdrachtgever steeds tijdig van de beperkingen op de hoogte stellen.

8.3          KV is gerechtigd, zonder voorafgaande bekendmaking, procedurele en technische wijzigingen en/of verbeteringen op de dienst en/of de toegangscode aan te brengen. Indien, naar het oordeel van KV, de wijziging en/of verbeteringen de bereikbaarheid en/of het functioneren van de Dienst aanmerkelijk nadelig beïnvloed, zal KV Opdrachtgever binnen een redelijke termijn voor de invoering van de wijziging en/of verbetering op de hoogte brengen.

8.4          KV zal zich inspannen gebreken in de Dienst waaronder mede begrepen het Klantbeoordelingssysteem binnen een redelijke termijn te herstellen. KV is echter gerechtigd om het herstel uit te stellen totdat een nieuwe update of upgrade van de software wordt uitgebracht. KV is eveneens gerechtigd gebruik te maken van tijdelijkeoplossingen, programmaomwegen of probleem vermijdende beperkingen in de software aan te brengen.

               

Artikel 9              Verplichtingen Opdrachtgever

9.1          Opdrachtgever zal zijn medewerking verlenen aan het uitvoeren van de Overeenkomst. Opdrachtgever is gehouden alle gegevens, informatie, bescheiden en autorisaties, welke KV nodig heeft voor het correct uitvoeren van de Diensten tijdig en in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen. Indien er wijzigingen in deze gegevens optreden zal Opdrachtgever KV daar zo spoedig mogelijk van de op de hoogte brengen

9.2          Opdrachtgever staat ervoor in dat de in 9.1 bedoelde gegevens juist en volledig zijn en dat gebruik daarvan door KV niet onrechtmatig (jegens derden) is. Opdrachtgever vrijwaart KV volledig voor alle kosten en schade (waaronder schade als gevolg van claims van derden) die op enige wijze voortvloeien uit en/of verband houden met het gebruik van deze gegevens door KV.

9.3                         Opdrachtgever mag de Dienst uitsluitend voor zich zelf gebruiken. Hij mag de Dienst niet aan derden ter beschikking te stellen en ook niet op een andere wijze (commercieel) exploiteren. Opdrachtgever is bovendien niet gerechtigd zijn rechten of verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan derden, tenzij KV hiervoor uitdrukkelijk voorafgaande schriftelijk toestemming heeft verleend.

9.4          Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het in stand brengen en houden van veilige en betrouwbare (telecommunicatie)voorzieningen, hardware en software waardoor het Klantenbeoordelingssysteem kan worden benaderd en gebruikt.

9.5          Opdrachtgever  zal de door KV verstrekte aanwijzingen met betrekking tot maatregelen ter voorkoming en beperking van storingen, calamiteiten, verminking of verlies van gegevens steeds nauwkeurig opvolgen en de risico’s voor haar organisatie inventariseren en zo nodig binnen de eigen organisatie maatregelen treffen.

 

Artikel 10            Klant- en Persoonsgegevens

10.1       Opdrachtgever kan het Klantenbeoordelingssysteem gebruiken om zijn Klanten een mail te sturen met daarin een link naar de Reviewtool. In dat kader isOpdrachtgever verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens (email adressen). Hij staat er voor in dat het gebruik en de verwerking van deze persoonsgegevens toelaatbaar is, voldoet aan de eisen uit de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet en niet anderszins onrechtmatig is. KV treedt in dit kader op als bewerker. Opdrachtgever vrijwaart KV volledig voor alle kosten en schade (waaronder schade als gevolg van claims van Klanten) die op enige wijze voortvloeien uit en/of verband houden met zijn verwerking van de persoonsgegevens in de Dienst.

10.2       Via de Reviewtools verwerkt KV persoonsgegevens van Klanten. KV draagt er zorg voor dat de verwerking van deze persoonsgegevens voldoet aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. KV is verantwoordelijke voor deze verwerking en heeft deze aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens.

10.3       KV is gerechtigd om de klant- en persoonsgegevens te anonimiseren en vervolgens op geaggregeerd en geanonimiseerd niveau de in het kader van de Dienst te gebruiken (i) voor onderzoeksdoeleinden en (ii) om de Dienst te kunnen optimaliseren.

 

Artikel 11            Intellectuele eigendomsrechten

11.1       Alle Intellectuele Eigendomsrechten en overige rechten met betrekking tot de Dienst (waaronder begrepen het Klantenbeoordelingssysteem, de Reviewtool, Reviews, onderzoekdata, Content, (resultaten van) de Enquête,  afbeeldingen, vormgeving en overige materialen) berusten bij KV of haar licentiegevers.

11.2       Het is Opdrachtgever niet toegestaan (onderdelen van) de Dienst op welke wijze ook aan derde(n) beschikbaar te stellen, te reproduceren, verspreiden, wijzigen, of op welke wijze dan ook in ander materiaal, een andere website of andere software of dienst te verwerken of te embedden, te onderwerpen aan reverse engineering, afgeleide producten of diensten te creëren danwel anderszins te gebruiken anders dan conform het doel van de Overeenkomst. Ander gebruik is uitsluitend toegestaan indien daarvoor voorafgaande schriftelijke toestemming van KV is verkregen.

11.3       Opdrachtgever staat ervoor in dat de door hem ter beschikking gestelde materialen geen inbreuk maken op rechten van derden en dat hij gerechtigd is deze materialen aan KV ter beschikking te stellen. Opdrachtgever vrijwaart KV volledig van eventuele aanspraken en vorderingen tot schadevergoeding van derden en vrijwaart KV eveneens van alle door haar in verband met deze aanspraken en vorderingen gemaakte kosten.

11.4       Opdrachtgever mag aanduidingen van rechthebbenden met betrekking tot Intellectuele Eigendomsrechten niet verwijderen. Hetzelfde geldt voor mededelingen dat bepaalde informatie van vertrouwelijke aard is.

 

Artikel 12            Geheimhouding

12.1       Partijen zullen alle vertrouwelijke informatie die zij van de wederpartij ontvangen volledig geheimhouden. Onder vertrouwelijke informatie wordt in ieder geval begrepen de aan de Dienst ten grondslag liggende werkwijze, methoden en technieken, de door KV aan Opdrachtgever verstrekte adviezen en de klantgegevens van Opdrachtgever. Partijen leggen deze verplichting ook op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de overeenkomst tussen partijen.

12.2       Informatie geldt in ieder geval als vertrouwelijk indien deze door één der partijen als zodanig is aangeduid.

 

Artikel 13            Uitsluiting Garanties en Aansprakelijkheid KV

13.1       KV geeft geen uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties, toezeggingen of vrijwaringen van welke aard dan ook. In het bijzonder garandeert KV niet dat:

 • Opdrachtgever door gebruik te maken van de Dienst bepaalde omzetten of salesresultaten behaalt;
 • de Dienst (waaronder de Reviewtool en het Klantbeoordelingssysteem) ononderbroken zal werken of vrij van fouten en/of gebreken;
 • partners van KV de Reviews daadwerkelijk in hun zoekmachines of website publiceren en evenmin dat deze publicatie plaats vindt in een bepaalde ‘look & Feel’. 

13.2       De aansprakelijkheid van KV wegens toerekenbare tekortkomingen in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van door de Opdrachtgever geleden directe schade tot maximaal het bedrag van de voor de betreffende Overeenkomst bedongen vergoeding. In geen geval zal de totale vergoeding meer bedragen dan Euro 5.000,- per gebeurtenis, waarbij een reeks van gebeurtenissen als één gebeurtenis wordt beschouwd.  Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de kosten die de Opdrachtgever redelijkerwijs heeft moeten maken om de tekortkoming van KV te herstellen of op te heffen, zodat de prestatie van KV wel aan de Overeenkomst beantwoordt, redelijke kosten ter voorkoming of beperking van zulke schade en redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang daarvan.

13.3       Iedere aansprakelijkheid van KV voor indirecte schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, winstderving en omzetderving, is uitgesloten.

13.4       De in dit artikel opgenomen beperking van aansprakelijkheid geldt niet voor schade die te wijten is aan de opzet of grove schuld van KV.

 

Artikel 14            Geschillen

14.1       Op de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit of betrekking hebben op de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter in het Arrondissement Oost-Brabant.

 

Disclaimer 

Deze website is van KV Media BV, gevestigd aan de Hub van Doorneweg 169, Tilburg, in geschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 52240681.

Aansprakelijkheid
Wij hebben de inhoud van deze website met de grootst mogelijke zorg samengesteld maar kunnen niet garanderen dat deze volledig, juist en/of actueel is. Een belangrijk deel van de website, waaronder de reviews, is afkomstig van gebruikers van de website. Deze gebruikers zijn verantwoordelijk voor de juistheid van de reviews. Wij zijn op geen enkele wijze aansprakelijk te houden voor schade, in welke vorm dan ook, voortvloeiende uit het gebruik van de website en de daarop gepubliceerde reviews.

Reviews van onze gebruikers
De reviews op onze sites zijn gebaseerd op de eigen (recente) ervaring van de gebruikers. Wij stellen aan de reviews een aantal eisen, zoals:

a)    de inhoud van de review mag niet vals, bedrieglijk, frauduleus of op andere wijze onrechtmatig en/of in strijd met de wet zijn;

b)    de review mag er niet toe leiden dat anderen, waaronder het bedrijf waarover een review wordt afgegeven, onheus worden bejegend, bijvoorbeeld doordat discriminerende, aanstootgevende of beledigende teksten wordt geplaatst;

c)    de review mag geen persoonsgegevens, of andere beschrijvingen die te herleiden zijn tot een persoon, bevatten.

De betrouwbaarheid van de reviews is voor een groot deel afhankelijk is van het aantal reviews dat een bedrijf krijgt. Onze klanten (bedrijven) hebben dan ook de mogelijkheid om hun klanten actief (per mail) uit te nodigen voor het plaatsen van een review. Het is bedrijven niet toegestaan om hun medewerkers, vrienden, familie of kennissen uit te nodigen voor het plaatsen van een review, om zodoende meer of betere reviews te verkrijgen. Zodra wij het vermoeden hebben dat een beoordeling door het bedrijf zelf is geschreven, spreken wij het bedrijf hier op aan en verwijderen deze beoordeling direct. Als dit ongewenst gedrag zich herhaaldelijk voor doet is dit een aanleiding om alle beoordelingen van het bedrijf te verwijderen.

Bedrijven kunnen niet zelf (negatieve) reviews verwijderen. Zij hebben wel de mogelijkheid een reactie te geven op de (negatieve) review. Deze reactie verschijnt dan onder de review.

Wij hebben getracht zoveel mogelijk werkbare handmatige en technisch barrières te plaatsen die de betrouwbaarheid van onze website verhogen en de kans op misbruik verkleinen. Bovendien controleert onze redactie aanvullend op deze barrières steekproefsgewijs de reviews van onze gebruikers. Al deze controlemechanismen zorgen er voor een verbetering van de betrouwbaarheid en de echtheid van de reviews.

Eventuele klachten over een review kunnen bij ons gemeld door een mail te sturen naar info@klantenvertellen.nl. Klachten zullen worden getoetst aan de eisen die zijn neergelegd in onze Gebruiksvoorwaarden. Wij nemen de klacht alleen in behandeling als deze is vergezeld van een nadere onderbouwing met een uitleg waarom de review met de Gebruiksvoorwaarden in strijd is. Indien wij van mening zijn dat de klacht gegrond is kunnen wij over gaan tot verwijdering of aanpassing van de review. Wij zullen de gebruiker altijd per mail op de hoogte stellen van de klacht en de eventuele verwijdering of aanpassing. De gebruiker wordt in de gelegenheid gesteld om verweer te voeren. KV zal haar best doen om klachten binnen veertien dagen worden afgehandeld.

Intellectuele eigendomsrechten
De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze site, waaronder begrepen de rechten op de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten, databestanden, foto’s, programmatuur, woord, – en beeldmerken en alle overige materialen inclusief de combinaties daarvan berusten bij KV Media BV, dan wel haar licentiegever(s). Zonder onze schriftelijke voorafgaande toestemming is het niet toegestaan (de intellectuele eigendomsrechten in) deze site, of enig onderdeel daarvan, te kopiëren of op enige andere wijze ter beschikking te stellen aan derden.
 
Wijzigingen
Wij kunnen te allen tijde deze disclaimer aanpassen en adviseren daarom deze tekst regelmatig te bekijken.

Geschillen
Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het Arrondissement Oost-Brabant.

 

Gebruiksvoorwaarden

KV Media groep B.V., gevestigd aan de Hub van Doorneweg 169, Tilburg , ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 55048579 (hierna: 'KV').

Door je review in te vullen en op de 'verzend' button te klikken ga je akkoord met de toepasselijkheid van deze Gebruiksvoorwaarden. Wij adviseren je om deze Gebruiksvoorwaarden goed door te lezen en een kopie daarvan te bewaren voor je eigen administratie.

Artikel 1 Definities
In deze Gebruiksvoorwaarden hebben de onderstaande termen en uitdrukkingen (zowel en enkelvoud als in meervoud) de volgende betekenis:
Bedrijf: de onderneming waarvan de Gebruiker een product of dienst heeft afgenomen;
Enquête: een vragenlijst op basis waarvan Gebruiker een Review kan geven;
Gebruiker /Je: een natuurlijk persoon, ouder dan 16 jaar, die met KV een overeenkomst heeft gesloten voor het plaatsen van Review;
Dienst: de overeengekomen dienst van KV bestaande uit het verzamelen en publiceren van Reviews;
Review: een door Gebruiker geplaatste beoordeling van een Bedrijf, inclusief de ingevulde persoonlijke informatie (zoals voornaam, woonplaats, leeftijd of gekochte product);
Website: de website www.klantenvertellen.nl.

Artikel 2 Plaatsen van Reviews en levering van de Dienst

2.1 KV biedt je de mogelijkheid om via de Dienst Enquêtes in te vullen en een Review achter te laten.
2.2 Je Review (inclusief persoonlijke informatie) kan worden gepubliceerd op de Website, de website van het Bedrijf en in zoekmachines en/of websites van andere partners van KV. De partners van KV kunnen wijzigen. Zij zullen steeds op de Website bekend worden gemaakt.
2.3 De Review (inclusief de door jou ingevulde persoonlijke informatie) wordt alleen aan het betreffende Bedrijf verstrekt indien dit Bedrijf daarvoor met KV een overeenkomst heeft gesloten. Het Bedrijf is in dat geval gerechtigd, doch niet verplicht, om de Reviews te publiceren op zijn website. Indien het Bedrijf tot publicatie van de Reviews overgaat dient hij alle Reviews te plaatsen; hij mag dus geen selectie maken. Het Bedrijf is gerechtigd om de Reviews in een eigen look en feel te publiceren.
2.4 KV is gerechtigd om een wijziging aan te brengen in de Review of om deze te verwijderen, zonder dat je recht hebt op enige vorm van schadevergoeding. KV kan dit bijvoorbeeld doen indien de tekst van de Review (onnodig) lang is, indien de door jou ingevulde persoonsgegevens niet correct zijn, indien je in strijd handelt met artikel 3 of indien het Bedrijf een klacht over de Review heeft ingediend, een en ander conform artikel 5.
2.5 Het Bedrijf is niet gerechtigd om wijzigingen aan te brengen in de Reviews.
2.6 Door een Review op de Website te plaatsen verleen je KV, een eeuwigdurend, onherroepelijk, royalty-free en onbeperkt recht om de Review in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden te gebruiken.


Artikel 3 Voorwaarden aan het gebruik van de Dienst

3.1 Je staat er voor in dat alle (persoons)gegevens die je in het kader van de Dienst verstrekt, zoals je naam, adres en e-mailadres volledig, juist en actueel zijn en dat je de Dienst uitsluitend voor jezelf gebruikt.
3.2 Je bent aansprakelijk voor de inhoud van je Reviews en garandeert dat:
 1. de inhoud daarvan niet vals, bedrieglijk, frauduleus of op andere wijze onrechtmatig en/of in strijd met de wet is;
 2. je met de Review anderen (waaronder het Bedrijf waarover je een Review geeft) niet onheus bejegent, bijvoorbeeld door het plaatsen van discriminerende, aanstootgevende of beledigende teksten;
 3. de Review uitsluitend gebaseerd is op jouw eigen ervaring met het Bedrijf en deze ervaring niet langer dan 6 maanden geleden heeft plaats gevonden. Deze periode van 6 maanden is niet van toepassing indien je de Review plaatst naar aanleiding van een verzoek daartoe van het Bedrijf;
 4. de Review niet bedoeld is als reactie op andere Reviews;
 5. de Reviews geen persoonsgegevens, of andere beschrijvingen die te herleiden zijn tot een persoon bevat;
 6. je de belangen en de goede naam van KV en haar Dienst in het bijzonder, niet zult schaden.


Artikel 4 Persoonsgegevens

4.1 Via de Dienst verwerkt KV persoonsgegevens van Gebruikers. KV draagt er zorg voor dat de verwerking van deze persoonsgegevens voldoet aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. KV is verantwoordelijke voor deze verwerking en heeft deze aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens.
4.2 KV draagt er zorg voor dat de verwerking van de persoonsgegevens voldoet aan de van toepassing zijnde (privacy)wetgeving. Het in Bijlage 1 opgenomen Privacybeleid is van toepassing op het gebruik van deze gegevens door KV.


Artikel 5 Klachtenprocedure

5.1 Indien een Bedrijf of een derde van mening is dat je Review in strijd is met de Gebruiksvoorwaarden, kan deze KV per mail verzoeken om je Review te verwijderen. KV zal je zo spoedig mogelijk per mail van de klacht op de hoogte stellen en je in de gelegenheid stellen om verweer te voeren. De klacht zal vervolgens binnen veertien dagen worden afgehandeld.
5.2 Tijdens de behandeling van de klacht kan de Review (tijdelijk) verwijderd worden.


Artikel 6 Intellectuele eigendomsrechten

6.1 Alle intellectuele eigendomsrechten en overige rechten met betrekking tot de Dienst (waaronder mede maar niet uitsluitend, begrepen de website van KV, afbeeldingen, vormgeving en overige materialen) berusten bij KV of haar licentiegevers. Er vindt geen overdracht van intellectuele eigendomsrechten plaats.
6.2 Je mag de Dienst uitsluitend gebruiken voor de doeleinden die in deze Gebruiksvoorwaarden staan beschreven. Je bent niet gerechtigd (onderdelen van) de Dienst op welke wijze ook aan derde(n) beschikbaar te stellen, te reproduceren, verspreiden, wijzigen, of op welke wijze dan ook in ander materiaal, een andere website of andere software of dienst te verwerken of te embedden, te onderwerpen aan reverse engineering, afgeleide producten of diensten te creëren danwel anderszins te gebruiken anders dan conform het doel van de overeenkomst.
6.3 Je staat er voor in dat jouw Review of andere door jou ter beschikking gestelde materialen geen inbreuk maken op rechten van derden en dat je gerechtigd bent deze materialen aan KV ter beschikking te stellen.


Artikel 7 Uitsluiting garanties en Aansprakelijkheid KV

7.1 Ofschoon wij met betrekking tot (de inhoud van) de Dienst de uiterste zorg nastreeft, kunnen wij niet instaan voor de aanwezigheid van eventuele gebreken of andere onvolkomenheden waaronder in het bijzonder onvolledigheden of onjuistheden in publicatie van je Review(s). KV is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele gebreken of andere onvolkomenheden in of ten aanzien van Dienst waaronder begrepen de Website.
7.2 KV is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade veroorzaakt door een aan haar toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen. De totale aansprakelijkheid van KV kan nimmer meer bedragen dan Euro 25,- per gebeurtenis, waarbij een reeks van gebeurtenissen als één gebeurtenis wordt beschouwd. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan (i) de kosten die je redelijkerwijs hebt moeten maken om de tekortkoming van KV te herstellen of op te heffen, zodat de prestatie van KV wel aan de overeenkomst beantwoordt, (ii) redelijke kosten ter voorkoming of beperking van zulke schade en (iii) redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang daarvan.


Artikel 8 Slotbepalingen

8.1 KV is gerechtigd de Gebruiksvoorwaarden te wijzigen. De wijziging zal via de Website op een andere wijze aan je bekend worden gemaakt. Indien je de wijziging niet accepteert kan je je gebruik van de Dienst per de datum waarop de wijziging ingaat beëindigen. De beëindiging leidt niet tot een verwijdering van de Reviews.
8.2 Op de overeenkomst en deze Gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit of betrekking hebben op de Overeenkomst en deze Gebruiksvoorwaarden worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter in het Arrondissement Oost-Brabant.

 

Privacybeleid

Dit Privacybeleid is een bijlage bij de Gebruiksvoorwaarden van KV Media Groep BV. In het Privacybeleid wordt gebruik gemaakt van de in artikel 1 van de Gebruiksvoorwaarden opgenomen definities. Het Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die wij in het kader van onze Dienst verwerken. Door een Review te plaatsen en op de 'verzend' button te klikken geef je toestemming om je persoonsgegevens, in overeenstemming met dit Privacybeleid, te verwerken.

Wij adviseren je om het Privacybeleid goed door te lezen en een kopie daarvan te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke

KV Media groep B.V., gevestigd aan de Hub van Doorneweg 169, Tilburg , in geschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 55048579, is verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens. Wij hebben de verwerking van je persoonsgegevens aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens..

2. Welke gegevens verwerkt KV en voor welk doel

2.1 KV verwerkt persoonsgegevens die je in het kader van de Review invult op de Website. Het kan daarbij onder meer gaan om de volgende persoonsgegevens: naam, woonplaats, e-mailadres, geslacht en leeftijdscategorie.
2.2 De door jou ingevulde persoonsgegevens en persoonlijke informatie worden gebruikt voor de volgende doeleinden:
 
(i) de gegevens worden samen met de Review verstrekt aan het Bedrijf waarop de Review toeziet;
(ii) de Review wordt samen met de door KV geselecteerde persoonlijke informatie (waaronder mede, doch niet uitsluitend, kan worden begrepen voornaam en woonplaats) gepubliceerd op de website van het Bedrijf en op de website en in zoekmachines van de door KV bekend gemaakte partners;
(iii) KV kan je persoonsgegevens gebruiken voor het behandelen van je vragen en/of klachten, het verstrekken van de door jou aangevraagde informatie en om contact met je op te nemen in geval van klachten over je Review;
(iv) per e-mail versturen van de nieuwsbrief of aanbiedingen, nieuws of tips van KV, uitsluitend indien je daarom hebt verzocht.
2.3 KV kan niet uitsluiten dat het Bedrijf de in de Review opgenomen persoonsgegevens linkt aan de haar eigen klantgegevens en zodoende achterhaalt dat de Review van jouw afkomstig is. De mogelijkheid bestaat dat de het bedrijf als gevolg van de Review contact met je opneemt
2.4 KV kan de persoonsgegevens anonimiseren en vervolgens op geaggregeerd en geanonimiseerd niveau de in het kader van de Dienst te gebruiken (i) voor onderzoeksdoeleinden en (ii) om de Dienst te kunnen optimaliseren.
2.5 Via de Website verwerkt KV IP adressen van Gebruikers. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om te controleren of de Dienst op rechtmatige wijze wordt gebruikt en de Gebruiker bijvoorbeeld niet meerdere Reviews voor hetzelfde bedrijf plaatst.


3. Beveiligingsmaatregelen

Ter bescherming van je persoonsgegevens hebben wij passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Hiermee worden je persoonsgegevens beveiligd tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking.

4. Inzagerecht, verwijdering en vragen

Je kan via onze klantenservice (info@klantenvertellen.nl) een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Dit e-mail adres kan je ook gebruiken voor andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid.

5. Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.

6. Overgang van overneming

Bij de verdere groei en ontwikkeling van KV kan het voorkomen dat een of meer onderdelen of activa van de onderneming (waaronder de Dienst) worden overgedragen aan een derde. Als daarvan sprake is kan in dat geval ook de daarmee verband houdende (persoons)gegevens worden overgedragen aan deze derde. Indien deze situatie zich voordoet zullen wij je hierover via de Website tijdig informeren. Indien je het niet eens bent met deze overdracht, kan je natuurlijk altijd de overeenkomst beëindigen.

Een greep uit de aangesloten bedrijven

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
A Beleza
A D Elektra
A Friend of Mine
A green Apple a day
A tot Z Verhuizingen
A&A van der Velde Schilder & Afwerking
a&m impact internetdiensten
A&MV Advies
A-Krediet
A-Z Barbecue & Gourmet Party Service
A. Duinmeijer & Zn. B.V.
A. Rodermond Schilderwerken
A. Staal-Hartgers B.V.
A. van Beest Schilderwerken
A. van de Wetering & Zn. B.V.
A.A.C.K.
A.D.S. Rioolreiniging B.V.
A.J. Prins Kantoorboekhandel
A.L.P. Diensten & Opleidingen
A.O. Smith Water Products
A.S. Lifttechniek
AA Glashandel
AA Verhuizers B.V.
Aab Groep
AAG Opleidingen
Aalbers Schilderwerken B.V.
Aalbers voor Verf & Wonen
Aanblik BV
AANDACHT inspireren & ontwikkelen
Aandacht4all
AandeHammermolen
Aangenaam
Aankoopmakelaar Noorderland
Aanleg voor groen
Aannemersbedrijf Bouwheere
Aannemersbedrijf Henry Sangers
Aannemersbedrijf J.M. Putter
Aannemersbedrijf Kuilboer & de Boer
aannemingsmij. H.M. van Scheppingen b.v.
AAPEHA
Aardoom Hoveniers
Aaron A. de Haas Training
Aarts loodgietersbedrijf
AAS Veiligheid
Aazet Kozijnen - Zonwering
AB Schilderwerken
AB?D ZakelijkSpreken
ABA Bandenservice Stolwijk B.V
ABB Ongediertebestrijding
ABC Auto Banden Centrum
ABC Autolease
ABC Banden & Autoservice
ABC Clinic
ABC Den Hartog Verhuizingen
ABC Tapijtreiniging & -wasserij
Abel Grand Café Restaurant
Abemec
Abemec
ABG Solar
ABK Radboud Universiteit Nijmegen
ABLE BV
Abma Schreurs Advocaten Notarissen
ABS Bouwsystemen
Absentpreventie
ABT Accountants
Academie aan de Angstel
Academie Artemis
Academie Mercuur
Academie voor Arbeidsmarktcommunicatie
Academie voor de Rechtspraktijk
Academie voor Holistisch Coachen
Academie voor Medezeggenschap BV
Academie voor Midden Management
Academie voor NLP
Academie voor Psychologica
Academie Wending
Academisch Talencentrum / Universiteit Leiden
Academy 4 Learning & Development
Academy for Leadership
Academy of Minds
Academy4-Agressie
Academy4-HRM
Academy4-Informatica
Academy4-Internet
Academy4-IT
Academy4-OR
AcademyOnline
Acaleph
Accent Organisatie Advies
Accentic
ACCL - Academie voor Communicatie & Leven
Accommodatie De Zuidkaap
Accommodatie- en Rijwielverhuur Haantjes
Accress Apeldoorn BV
AccuRaad Training & Advies
Aceview
Achmea
Achter het Fornuis
Achterberg Schilders BV
Ackermans ambachtelijke schilderwerken
Acknowledge Ackademy
ACM Fleetforce
Acquiro
ACS Office
Actemium
Actief Werkt!
Actielaminaat | SOLFLEX zonwering
Actior Office Supplies
activate.me
ActivLease
Acto Informatisering B.V.
Actuarieel genootschap & Actuarieel Instituut
Actueel Kantooropleidingen
Acupunctuur Watjer
ad acta mediation
Ad Bouw | Thuis in Wonen
Ad Verhoeven Mechanische Beveiliging
Adcio carpets in- and outdoor
Adimco
Adisat - Opleiding Mindful Coachen
ADL Narrowcasting
Admanager.nl
ADME Organisatie Advies
Administratie en Belastingadviesbureau Peijs en Kloos
Administratie en Belastingadviesbureau Peter Guyt
Administratiekantoor Feenstra
Administratiekantoor Groot Amsterdam
Administratiekantoor H.W. Oosting Jr.
Administratiekantoor Terlouw
Administratiekantoor Veenstra
Admiraal Schilderwerken
AdMova
ADR-opleider.nl
Advance Groep B.V.
Advanced Computing Management BV
Adventure King
Advies en zo
Advies Trainings en Coachingsbureau INFÁCY Bedrijfsopleidingen
Adviesbureau ATIM
Adviesbureau De Financiële Vis
Adviesbureau De Sleutel
Adviesbureau Ing A de Lange
Adviesbureau Kap
Adviesgroep Koeman-De Baronie
Adviesgroep Koning van de Wiel
Adviesgroep Lenssen
Adviesunie
Advocaat Geevers
Advocaat Ondernemingsrecht Marcel van den Ende
advocaatscore.nl
Advocatenbureau van Balen
Advocatenkantoor Absolute advocaten
Advocatenkantoor Alliantie
Advocatenkantoor Baldew
Advocatenkantoor Bosman
Advocatenkantoor In 't Ven
Advocatenkantoor Van Wegen
Advocatenkantoor Zeeland
Advocatuur Wissing & Teunissen
Adwise Internetmarketing
AEC Uden
Aecius Juridisch Advies
AEDCompany
AEDdocent Reanimatietrainingen
Aegolius
AEGTE Organisatieontwikkeling BV
AeroZone Entertainment Group
AFAS Software
Afium Bouwmaterialen
Afscheidscentrum & crematorium Andringastate
Afslag12
After All Vakopleidingen Bloemschikken
Afwerkingsbedrijf De Schaduw
AG architecten
AGConsult
Agelink Uitvaartzorg
AgiliX Agile Consulting BV
AGP Business Software
Agricentrum Van der Kroon
Agrilog heftruckopleidingen & veiligheidstrainingen
Agro XL
Aidas Sales
AikiContact
AikidoManagement
AIMED Solutions B.V.
AircoRent
Airview Luchtbehandeling B.V.
AJ Elektrotechniek
AJM Training & Coaching
Aker consultancy
Akerendam Assessment Center
Akerendam Digitaal
Akkermans & Partners Cognitief
Akkermans leisure & golf
Akkers Training & Coaching
AKL Advocatuur
AKL Training
Aksent op Schoon
AKTANT
Akteos Nederland
Aktiviteitenpark De Wilgenweard
Al!nea - Cursussen voor zakelijk schrijven
Alba Academie
Albarello
Albatros Banden
Albers Euromovers
Alblas Vloeren
Alefprojects
Alert Management Consultants
Alex van Groningen BV
Alfa Laval Benelux B.V.
Alfa ramen en deuren
Alfa-college
Alfabeta Tekst en Training
Algedi Consult
Alie en Wendy Beauty School
ALIGHTcareers
ALKU ontdekkingscentrum Middelburg
ALKU ontdekkingscentrum Tilburg
All Office DeSB
All Office Kuipers b.v.
All Office Van den Corput
All Office Van Lint
all-in 1 schilders
ALL-IN GLAS
All-In Vastgoedonderhoud
All-intraining
Allegoeds Groepshotel Het Bosgoed
Allekabels.nl
Allergenen Consultancy
Alles
Alles Wisselt
Allez-Y Sport Organisatie B.V.
Allfree demo test
Allround Office Academy
Allroundschilder Rein Hulskers
Alluma
Allure Tuinen
Allurepark De Krakeling
Allurepark de Lucht
Allurepark de Thijmse Berg
Allurepark Laag Kanje
Alma Parket
ALNI Opleidingen
Alpha Paint
Alpha Security
Alpha Six IT
Alpha Talen
ALPHENPOORT
Alruco Serrebouw
Altena Optiek
Alternet
AlterVision
Altha lingua Taaltrainingen
Altijd Aangenaam Notarissen
Altis Keukens
Altra Advies & Training
Alu-reH B.v.
Aluku Zuidland BV
Alumni Groep
Alvasi Reclame
AM Dakdekkers
Amadeos
Ambachtse Notarissen
Ambiance Balder
Ambiance Braad Stoffering
Ambiance Dekazon
Ambiance Gouda
Ambiance Zonwering Ad Voesenek
Ambiance Zonwering Avalon
Ambiance Zonwering Bakker
Ambiance Zonwering Bestosol
Ambiance Zonwering Broere
Ambiance Zonwering Flevosol
Ambiance Zonwering Goes
Ambiance Zonwering Haarlem
Ambiance Zonwering Harderwijk
Ambiance Zonwering Havaro
Ambiance Zonwering Heko-Becewe
Ambiance Zonwering Jaleco
Ambiance Zonwering Kolsters
Ambiance Zonwering Lommel
Ambiance Zonwering Nijmegen
Ambiance Zonwering Noens
Ambiance Zonwering Resec
Ambiance Zonwering Roosendaal
Ambiance Zonwering Rotterdam
Ambiance Zonwering Runhaar
Ambiance Zonwering Seiger
Ambiance Zonwering Starflex
Ambiance Zonwering Strikkers
Ambiance Zonwering Tetteroo
Ambiance Zonwering van der Wal
Ambiance Zonwering Van Dijk
Ambiance Zonwering Van Ewijk
Ambiance Zonwering van Leeuwen
Ambiance Zonwering van Steenoven
Ambiance Zonwering Veenendaal
Ambiance Zonwering Verplancke
Ambiance Zonwering Visser
Ambiance Zonwering Zonluik
Ambifloor
Ambisio
Ambitie aan zet
Ameland Adventure
Amelior
AMETHIST Developing People
AMK Inventis (degoedkoopsteBHVcursus.nl)
Amnez Telecom
Amstelland Kozijnen
Amsterdam Business School
Amsterdam Business School
Amsterdam School of Real Estate
Amsterdams ADR instituut
AmySoft
ANAC Carwash Anderlecht
ANAC Carwash Antwerpen
ANAC Carwash Borsbeek
Analytics Agency
Anand
Ananda Yoga Centrum
Andre de Visser Schilderspecialist
Andrea Davelaar Training-Coaching-Acting
Andreas Wand Consulting
Andrews Sykes Klimaatverhuur
Andries tekst & advies
ANDRZ Coaching & Training
AnimalCare Dierenartsen
Animo Ontstoppingsdienst en Riolering
Animotion
Anker & Kompas
ANKO Verzekeringsdienst
Annelies van Son Automatiseringsadvies & Opleidingen
Annie van Gansewinkel Creatief schrijven
Ant. Duijn Keukens
Anthony van Dinter Schilderwerken
Antoine Haarstudio
Antonio Olivera (Zakelijk Spaans)
Antwan Tuin Totaal Rotterdam
Antwan Tuintotaal
AOC Clusius College afdeling MLTUS Hoorn
AOC Snijders
AOC Snijders BV
AOG School of Management
AP-modeling
APC Opleidingen
Apelles Schilderwerken
Apetrotse Kinderen
Aphrodite's Thermen
Apollo Medical B.V.
Apollo Verhuizingen
Appalti
Appartementenboerderij Havelte
Appartementencomplex Ameland State
Appartementencomplex Bosch en Zee
Appartementencomplex De Graaf van Egmont
AppCert learning
Appelboom Schilderwerken
Appelscha Outdoor
Appical BV
Apple Tree
AppliGate Consultancy
Applinet BV
Apply Opleidingen
Apprenza Cosmedisch Instituut
AppWays
APS
APS-BV
Aqua Solar
Aquacentrum Bremerbergse Hoek
Aquadelta Exploitatiemaatschappij B.V.
Aqualaren
Aquarius International Tapijt- en Meubelreiniging
AquaSunParken
aquatest
AR Coaching
ARAM Academy
Arbeidsrechter.nl
Arbex Security
Arbo Support bv
ArboNed Keurcompany
ArboVision
Architectdirect.nl
Architectenbureau JMW
ArchiXL Opleidingen
Ardoer
Ardoer Campingresort De Meerpaal
AREA Occupier Solutions
Arentsen Boekhandel
AREPA Argus
Arepa Training & Consultancy B.V.
Argenta Consult
Argos Computertrainingen
Arie van Bouwhorst
Arigato.nl
Aristo Coaching
Arjan van Vliet Hoveniersbedrijf
Arjan Zuidhof | Slimmer Werken Advies
Arjen Verhuurt
Armslag Flexbranche Opleidingen
Arnhemse zwembaden
Arno Kelderman Schildersbedrijf
Arno Smits catering
Arnold Baltus Schilderwerken
Arnold Franken Schilderwerken
Arnold van Essen de Schilder
Arrow ECS Nederland
ArrowECS BV
ARS-Rosmalen
Art and the City Com
Art in the Attic
Art of Teeth Tandheelkundig Centrum
Artist Agency Nederland
Arto Recruitment
ARTRA Arbeidsmarkttrainingen
Arts en Zoon
Arvelo
Arvesto
AS Glashandel
AS Packaging
Ascencio.nl
Ascender
Ascender
Aserto training & personeelsadvies
Asessor
Asintik B.V.
ASP Adventure
Aspect vooruitgaan... door stil te staan
Asphalia B.V.
Asscheman - De Verhuizers
Assertief.nl
Associatie voor Coaching
Associatie voor OrganisatieOntwikkeling
Association for International Arbitration
Assurantie Advieskantoor Brandsma BV
Assurantiebedrijf Froonacker
Assurantiesite.nl
Astrum Tuin en Groenprojecten
ASV Webdesign
AT Academycoaching
AT Academyconsulting
AT Computing
ATAG Verwarming Nederland BV
Atal B.V.
ATELIER 202C
Atelier Bojo
Atelier deSchets
Atelier Femke Bourgonje
Atelier Riekie
ATEX Focus
ATEXdirect
ATEXelearning.nl
Atexonline
Atlantis Schildersbedrijf
Atma Instituut
ATO-Oenkerk Bedrijfstrainingen
ATOR Opleidingen
ATS massageopleidingen
Atsma Franke Boekhandel
atSync
Attention Marketing
Attractieverhuur Moonen
Auberge de Hilver b.v.
Audio Rent Service
Audit College
Audit orde BV
Augustijn Instituut
Auping Plaza Gouda
Aura BV
Austerpark Chalet & Caravanpark
Auto & Bandenservice Barendrecht
Auto Greven
Auto Hoogenboom Schadeservice
Auto Inkoop
Auto te Water
Auto Trader
Autodemontage en Revisiebedrijf Elferink
Autohopper
Autohopper Leidschendam
Autohulpdienst Broekmans
AUTOINDUS | Klantonderzoek
Autokopen.nl
Autoleasecenter - prive lease
Autoleasecenter - zakelijke lease
Autoleasecentrale.nl
AutomaaT
Automat Meppel
Automotions Rent
Autopoetsbedrijf Perfect
AutoRent Europa Service
Autorijschool Gul
Autorijschool Paul Lam
Autorijschool Time2Drive
Autoschade Herstel Haarlemmermeer
Autoschade Herstel Paul Hol
Autoschade Oranjedorp
Autoschade Slotboom
Autoschadebedrijf De Nude
Autotrack
Autoweek
AV Intermediars
AV-Tours en Safari's
AVAB Veiligheids advies bureau
Avans+
Aveha Office Products B.V.
Aventus, Sector Economie & Handel
Averca
Aviera Veiligheidsopleidingen
AVK | Innovatie > Training > Advies
Avondopleidingen SKO
Avontuur van de held
AVOP
AVOP Totaalonderhoud
Avoux
AVVM
AW Consultancy
Awareness through the Body
Axisfysio
Axius advocaten & mediators
Axxent Nederland BV
Axxist-De Kantoorgroothandel
Ayers Rock Evenementencentrum
AZ Isolatietechniek
AZ Schildersbedrijf
Azer Solutions
AZO
’t Hoentje & van der Zalm B.V.
´t Vrielinck VOF
A.C. Rijnberg Logistics
A.T. Auto's B.V.
Aanpassingsbedrijf Bierman
ABC Auto's
Aben en Van de Schelde
ACE Autorijschool
ACM Rijopleidingen
AD Autobedrijf American Cars
AD Autobedrijf ANW Auto's
AD Autobedrijf Auto Asbroek
AD Autobedrijf Auto Quick Service Veenwouden
AD Autobedrijf Auto Service Genderen
AD Autobedrijf Auto Wolvega
AD Autobedrijf Autobedrijf B. Helmons
AD Autobedrijf Autobedrijf Bremer V.O.F.
AD Autobedrijf Autobedrijf De Bulk
AD Autobedrijf Autobedrijf Dingerink
AD Autobedrijf Autobedrijf Ditters-Schweckhorst
AD Autobedrijf Autobedrijf Joris Bongers
AD Autobedrijf Autobedrijf van Doorn
AD Autobedrijf Autobedrijf Wil Crielaars V.O.F.
AD Autobedrijf Autocenter Van Deursen Uden
AD Autobedrijf Autoservice Elvro
AD Autobedrijf Autoservice Goedhart
AD Autobedrijf Bennie Mulder B.V.
AD Autobedrijf Bert Nijeboer
AD Autobedrijf Bertus Foppen
AD Autobedrijf Burgmeijer
AD Autobedrijf de Brand
AD Autobedrijf De Soester B.V.
AD Autobedrijf de Waterlaat
AD Autobedrijf de Wetering
AD Autobedrijf de Witte
AD Autobedrijf Garage Cuypers
AD Autobedrijf Garagebedrijf Bennekom
AD Autobedrijf Gerritsen
AD Autobedrijf Groenouwe
AD Autobedrijf Henk Kelly B.V.
AD Autobedrijf Henk Slettenhaar VOF
AD Autobedrijf HeVa
AD Autobedrijf Jeeninga
AD Autobedrijf Johan Selten
AD Autobedrijf Johan Zomer B.V.
AD Autobedrijf Jos Fikken
AD Autobedrijf Keer
AD Autobedrijf Kemper
AD Autobedrijf Koning Auto's
AD Autobedrijf Kuiken & Zn
AD Autobedrijf Lingewaard
AD Autobedrijf MaKe-Automotive
AD Autobedrijf Marc Mooij
AD Autobedrijf Marco Groen
AD Autobedrijf Marco van Hoof
AD Autobedrijf MEBO
AD Autobedrijf MEBO Schagen
AD Autobedrijf Melissen
AD Autobedrijf Mos
AD Autobedrijf Mulders
Ad Autobedrijf Nico Morien
AD Autobedrijf Nieuwegein V.O.F.
AD Autobedrijf Ooijman
AD Autobedrijf Ottink's Auto Service
AD Autobedrijf Pars Rasol
AD Autobedrijf Paul Roermond
AD Autobedrijf Peeters & Gubbels
AD Autobedrijf Pepers B.V.
AD Autobedrijf R. Boer
AD Autobedrijf Scheepers
AD Autobedrijf Slagter
AD Autobedrijf Slettenhaar Almen
AD Autobedrijf Spakenburg
AD Autobedrijf Steyl
AD Autobedrijf Strijker & Visscher Auto's B.V.
AD Autobedrijf Swinkels
AD Autobedrijf T. van Mensvoort B.V.
AD Autobedrijf Teo Welles
AD Autobedrijf Ter Horst
AD Autobedrijf Theo de Winter
AD Autobedrijf Tibosch
AD Autobedrijf Tonny School
AD Autobedrijf Van Alfen
AD Autobedrijf van der Locht
AD Autobedrijf Van der Vleuten Waspik B.V.
AD Autobedrijf van der Zwaag V.O.F.
AD Autobedrijf Van Lierop
AD Autobedrijf van Lopik B.V.
AD Autobedrijf van Oorspronk
AD Autobedrijf van Rijn V.O.F.
AD Autobedrijf van Vreden
AD Autobedrijf Veenendaal
AD Autobedrijf Verhoeven
AD Autobedrijf Verhoeven Auto's
AD Autobedrijf Vika-Wezep
AD Autobedrijf Vlassak Autogas V.O.F.
AD Autobedrijf Vossenberg
AD Autobedrijf Vullings
AD Autobedrijf Vullings Venlo
AD Autobedrijf Welles Heerenveen
AD Autobedrijf Wim Wagemans
AD Garage Wolters
Adelaar Auto's
Adriaanse Autoverhuur
AE Auto's
AEEN Exclusieve Automobielen
AFAS Software
Ahautorijschool
Alblas Auto B.V. Papendrecht
Alders Auto
Alders Rijopleidingen
Almeers Caravan Bedrijf B.V.
American Cars Schinnen
Amsterdam's Scootercity B.V.
ANAC Carwash Arnhem De Overmaat
ANAC Carwash Arnhem IJsseloord
ANAC Carwash Breda Spinveld
ANAC Carwash Den Bosch de Herven
ANAC Carwash Eindhoven Woensel
ANAC Carwash Nieuwegein Grote Wade
ANAC Carwash Nijmegen
ANAC Carwash Nijmegen Dukenburg
ANAC Carwash Rijswijk in de Bogaard
ANAC Carwash Tilburg Kraaiven
Apeldoorn & Bloemzaad Verkeersopleidingen
APK Keuringsstation D & P Zoetermeer
ARA Auto Mobility Center
Arend Auto 's-Hertogenbosch
Arend Auto Amsterdam West
Arend Auto Amsterdam Zuid-Oost
Arend Auto Eindhoven
Arend Auto Goirle/ Tilburg
Arend Auto Oisterwijk
Arend Auto Oss
Arend Auto Purmerend
Arend Auto Valkenswaard
Arend Auto Veghel
Arend Auto Weesp
Arend Auto Zaanstad
Arjan Quartel auto’s
Asian Cars
ASV Eindhoven
ASV Veghel
Audenaerde Automotive
Auto & Service
Auto & Watersportcentrum Johan Kind
Auto 't Hooft B.V.
Auto A-Z Heerlen B.V.
Auto Aaltink B.V.
Auto Accent Best
Auto Akkrum
Auto Allerts B.V.
Auto Bakker Dirksland
Auto Beerda B.V.
Auto Beilen
Auto Berkelland B.V.
Auto Biermans B.V.
Auto Blaschke B.V.
Auto Bleeker Oldenzaal B.V.
Auto Bongers V.O.F. Sittard
AUTO BOON
Auto Bustin V.O.F.
Auto Cammingha
Auto Center Oostvoorne
Auto Center Piet Ooms
Auto Centrale Alkmaar
Auto Centrum Baarlo
Auto Centrum Bommelerwaard B.V.
Auto Centrum Leidschendam
Auto Connections
Auto Crew Waddinxveen
Auto de Bruin
Auto De Groot Haren B.V.
Auto de Kievit
Auto Dekker B.V.
Auto Drielanden V.O.F.
Auto Edison B.V.
Auto Eerdman
Auto Egberts B.V.
Auto en Motorrijschool A. van Waardenburg
Auto Esgee B.V.
Auto Europa Italie
Auto Fischer Enschede
Auto Flikweert
Auto Garant BV
Auto Goedhart Stedendriehoek B.V.
Auto Gulberg
Auto Huitink B.V.
Auto Hunnekens B.V.
Auto Jansingh
Auto Jawes Ede B.V.
Auto Jetten Cuijk B.V.
Auto Jorg
Auto Kallen B.V.
Auto Kanen
Auto Kar
Auto Kasva
Auto Klaver 5 B.V.
Auto Knobben
Auto Kolkman
Auto Kuijer B.V.
Auto Lancker
Auto Lemmer
Auto Londen De Meern B.V.
Auto Maikel
Auto Martens
Auto Mensinck
Auto Mertens
Auto Middelweerd
Auto Moonen
Auto Nouws
Auto Oldeman
Auto Olijnsma
Auto Oosterhof Grijpskerk
Auto Oosterhof Leek
Auto Palace Emmen
Auto Palace Harderwijk
Auto Palace Hoogeveen
Auto Palace Kampen
Auto Palace Putten
Auto Palace Zwolle
Auto Pippel B.V.
Auto Pleizier
Auto Potgieter B.V.
Auto Reef Driebergen
Auto Reef Nieuwegein
Auto Reinders B.V.
Auto Reuvers
Auto Rima B.V.
Auto Roest bv
Auto Schaap B.V.
Auto Schiphorst
Auto Schloesser
Auto Service Aal-Storteboom
Auto Service Centrum Scherpenzeel B.V.
Auto Service Dekker
Auto Service Doorten B.V.
Auto Service Ossendrecht
Auto Service Punt B.V.
Auto Service Tilburg
Auto Sinnema
Auto Smeeing | Verkoop
Auto Smeeing | Werkplaats
Auto Spijker BV
Auto Sport Brouns B.V.
Auto Swaanen
Auto Synyco B.V.
Auto Tinselboer
Auto Totaal BV
Auto Totaal Houten
Auto Uniek
Auto van Dijk
AUTO van Eerde
Auto van Ewijk
Auto Veenstra
Auto Venderbosch Totaal Service B.V.
Auto Vleuten
Auto Vlietman
Auto Voskuilen B.V.
Auto Vreman
Auto Vullings B.V. h.o.d.n. Gebr. Vullings Oirschot
Auto Wüst Dordrecht
Auto Wüst Hellevoetsluis
Auto Wüst Oud Beijerland
Auto Weijenberg B.V.
Auto Wientjes B.V.
Auto Willenborg B.V.
Auto Witjes
Auto's Bij Verheij
Auto's Kleyweg B.V.
Auto- en motorrijschool Ed Godding
Auto- en Motorrijschool HIPPE Amstelveen
Auto- en Motorrijschool P. & M. Schipper
Auto- en motorrijschool Rob Hartholt
Auto- en Motorrijschool Senda
Auto- en Schadebedrijf Oostpolder
Auto- en Scooterbedrijf Bijvelt van de Ven
Auto-Home Technocenter
Auto-Nol
Auto-Veer
Auto/Doe
AutoBas
Autobedrijf & Autocleaning Ronald van Rootselaar
Autobedrijf 'De Hagen'
Autobedrijf 'Nieuwkoop'
Autobedrijf 't Centrum B.V.
Autobedrijf A-12
Autobedrijf A. Strijker B.V.
Autobedrijf A. van Dorp
Autobedrijf A.J. de Boer Leeuwarden B.V.
Autobedrijf A.P.J. Scheerders
Autobedrijf Aal VOF
Autobedrijf Aarsman B.V.
Autobedrijf AJO B.V.
Autobedrijf Alewijn Ott B.V.
Autobedrijf Alex Kooistra
Autobedrijf Ambting BV
Autobedrijf André Flapper
Autobedrijf Arend Benthem Meppel B.V.
Autobedrijf Arjan van Houtum B.V.
Autobedrijf Arno van Bergen
Autobedrijf B. Kleijssen B.V.
Autobedrijf Baanstee Auto's
Autobedrijf Bado
Autobedrijf Baltes B.V.
Autobedrijf Bas Antema
Autobedrijf BCM
Autobedrijf Bert de Vries
Autobedrijf Bert Hardeman V.O.F.
Autobedrijf Bertil Jansen
Autobedrijf Besten
Autobedrijf Blok B.V.
Autobedrijf Bochane Arnhem
Autobedrijf Bochane Boxmeer
Autobedrijf Bochane Ede
Autobedrijf Bochane Mafait Almere
Autobedrijf Bochane Mafait Lelystad
Autobedrijf Bochane Nijmegen
Autobedrijf Bochane Tiel
Autobedrijf Boere
Autobedrijf Booltink B.V.
Autobedrijf Borghstede B.V.
Autobedrijf Borgo B.V.
Autobedrijf Bos & Slegers B.V.
Autobedrijf Bosma
Autobedrijf Bosman
Autobedrijf Bouman
Autobedrijf Broeders
Autobedrijf Broekmans B.V.
Autobedrijf Broere - Citroën en DS
Autobedrijf Bruggink (Autobedrijf Nico Bruggink B.V.)
Autobedrijf Budel
Autobedrijf Bultje
Autobedrijf C. van der Maat B.V.
Autobedrijf C. Wegman B.V.
Autobedrijf C.A. Oomen
Autobedrijf Cartech | Verkoop
Autobedrijf Cartech | Werkplaats
Autobedrijf Ceulen en Ko
Autobedrijf Chr. Udo
Autobedrijf Cocar B.V.
Autobedrijf Coen Droomers B.V.
Autobedrijf Cor Beelen
Autobedrijf Corstjens Hunsel B.V.
Autobedrijf Coumans-Hompes B.V.
Autobedrijf Cuelenaere
Autobedrijf D. Spek
Autobedrijf De Baaij B.V.
Autobedrijf De Beer
Autobedrijf de Beijer B.V.
Autobedrijf de Bruyn
Autobedrijf de Fijter
Autobedrijf de Gier
Autobedrijf de Groot B.V.
Autobedrijf De Haar
Autobedrijf De Heer
Autobedrijf De Meer B.V.
Autobedrijf de Pee
Autobedrijf de Rijk
Autobedrijf De Rooy
Autobedrijf de Rover
Autobedrijf De Smit B.V.
Autobedrijf de Snipperling B.V.
Autobedrijf de Snipperling B.V.
Autobedrijf de Tiessen
Autobedrijf de Vossenbrink B.V.
Autobedrijf De Wildt
Autobedrijf Dekker B.V.
Autobedrijf Dekkers B.V.
Autobedrijf Deko B.V.
Autobedrijf Den Hartog B.V.
Autobedrijf den Hartogh
Autobedrijf Dirk van der Steen
Autobedrijf Dirks B.V.
Autobedrijf Donkers
Autobedrijf Doornbos
Autobedrijf Doornink
Autobedrijf E. Heining V.O.F.
Autobedrijf E. Struik
Autobedrijf E. van Veldhuisen
Autobedrijf E.J. Rooy
Autobedrijf Ebus
Autobedrijf EFE
Autobedrijf en Caravancenter Peerdeman
Autobedrijf Eric van de Weijer
Autobedrijf Erik Huzen BV
Autobedrijf Eriton
Autobedrijf Esberg BV
Autobedrijf Fa. Linden
Autobedrijf Fer van Lin
Autobedrijf Ferdy Snijders
Autobedrijf Fiaitalia
Autobedrijf Florijn
Autobedrijf Frank Overweg
Autobedrijf Frans Jansen
Autobedrijf Frans Vos
Autobedrijf G. Kaandorp B.V.
Autobedrijf G.J. Polman
Autobedrijf Gebr. Gouder de Beauregard
Autobedrijf Gebr. Haaker BV
Autobedrijf Gebr. Raaijmakers
Autobedrijf Gebr. van Gent
Autobedrijf Gebrs. Kooij
Autobedrijf Gecu
Autobedrijf Geerings
Autobedrijf Geert Stevering B.V.
Autobedrijf Geerts CV
Autobedrijf Gelissen Sittard B.V.
Autobedrijf Gendringen
Autobedrijf Gerard Bril B.V.
Autobedrijf Gerard Mooij
Autobedrijf Gerard Vulink B.V.
Autobedrijf Gerdes
Autobedrijf Gerrit Boks B.V.
Autobedrijf Gert Kuiper
Autobedrijf Gert Pater
Autobedrijf Gert van Keulen
Autobedrijf GHV
Autobedrijf Gijsbertse
Autobedrijf Groenewoud van Kesteren B.V.
Autobedrijf Groot Jebbink
Autobedrijf H. Dunnewind B.V.
Autobedrijf H. Hoefnagel
Autobedrijf H. Kremer B.V.
Autobedrijf H.J. Lange B.V.
Autobedrijf Haafkes B.V.
Autobedrijf Haarhuis B.V.
Autobedrijf Haarman
Autobedrijf Habets B.V.
Autobedrijf Habo B.V.
Autobedrijf Hans Berndes & Zn
Autobedrijf Hans Kleiss
Autobedrijf Hansen / VDNS Hansen
Autobedrijf Harderwijk
Autobedrijf Harry Levering
Autobedrijf Harry Nijboer Lemelerveld
Autobedrijf Harteveld
Autobedrijf Hazenberg BV
Autobedrijf Hazet BV
Autobedrijf Heerjansdam BV
Autobedrijf Heersmink B.V.
Autobedrijf Heije B.V.
Autobedrijf Heijne B.V.
Autobedrijf Heisterkamp B.V.
Autobedrijf Henk Schouten
Autobedrijf Henk van der Eem
Autobedrijf Hermans
Autobedrijf Huibers
Autobedrijf Huisman B.V.
Autobedrijf Huizinga
Autobedrijf Hulscher Boekelo V.O.F.
Autobedrijf Hulst
Autobedrijf IJntema
Autobedrijf J. Jonkman
Autobedrijf J. Knobel B.V.
Autobedrijf J. Kroeze
Autobedrijf J. Meeuwisz B.V.
Autobedrijf J. ten Hove en Zn.
Autobedrijf J. Terpstra B.V.
Autobedrijf J. van der Voorde B.V.
Autobedrijf J. van Mourik & Zn
Autobedrijf J.B. Andringa
Autobedrijf J.C. Baarse B.V.
Autobedrijf J.C. Scheele
Autobedrijf J.C. van Roekel
Autobedrijf J.G. de Kruijf
Autobedrijf J.T. van Steijn
Autobedrijf J.W. Appeldoorn vof
Autobedrijf J.W. de Voogd
Autobedrijf Jaap Dik V.O.F.
Autobedrijf Jan Bakker
Autobedrijf Jan Bogert B.V.
Autobedrijf Jan de Krijger C.V.
Autobedrijf Jan Greijmans B.V.
Autobedrijf Jan Olthof
Autobedrijf Jan Snel B.V.
Autobedrijf Jan Strijbosch v.o.f.
Autobedrijf Jan van der Linden Zoetermeer B.V.
Autobedrijf Jan van Poppelen
Autobedrijf Jan van Riel
Autobedrijf Jaspers
Autobedrijf John Visser
Autobedrijf Jos Bouw B.V.
Autobedrijf Jos Derksen B.V.
Autobedrijf Jos Priem
Autobedrijf Jos van Boxtel
Autobedrijf Jos van Dartel V.O.F.
Autobedrijf Jos Vermue
Autobedrijf Karel Hol
Autobedrijf Kees Roks B.V.
Autobedrijf Kees van der Heijden
Autobedrijf Kivano BV
Autobedrijf Klein C.V.
Autobedrijf Klop
Autobedrijf Knijnenburg
Autobedrijf Knoop B.V.
Autobedrijf Koldewijn
Autobedrijf Kooistra B.V.
Autobedrijf Koolaard
Autobedrijf Koolhaas
Autobedrijf Koop Doorten
Autobedrijf Koopman Immink
Autobedrijf Koos Pellegrom BV
Autobedrijf Kooy Oud-Beijerland B.V.
Autobedrijf Kooy Spijkenisse B.V.
Autobedrijf Kooyman
Autobedrijf Kornman
Autobedrijf Koudijs
Autobedrijf Kusters B.V.
Autobedrijf L.D. Beumer
Autobedrijf Lammerts B.V.
Autobedrijf Langwerden
Autobedrijf Laurijssen
Autobedrijf Leenhouts
Autobedrijf Leerentveld B.V.
Autobedrijf Lex Vilier
Autobedrijf Lokhorst
Autobedrijf M. Lijzenga
Autobedrijf M. van den Berg B.V.
Autobedrijf Marco van Beek
Autobedrijf Mudde en Kok BV
Autobedrijf Mulder
Autobedrijf Muys
Autobedrijf Neleman
Autobedrijf Nico Mouris B.V.
Autobedrijf Nieuwstraten
Autobedrijf Nimda Snijders
Autobedrijf Nomen V.O.F.
Autobedrijf Ophoff B.V.
Autobedrijf Optimaal
Autobedrijf Otten B.V.
Autobedrijf Otto de Gooijer B.V.
Autobedrijf Ouwerkerk
Autobedrijf Overbeek
Autobedrijf Overeinder
Autobedrijf P.A. van Dijk VOF
Autobedrijf P.J. Peeters B.V.
Autobedrijf Pals & van Tilburg
Autobedrijf Parkstad
Autobedrijf Paul van Bergen B.V.
Autobedrijf Paul Wilting
Autobedrijf PECO
Autobedrijf Pels B.V.
Autobedrijf Pelta Cars
Autobedrijf Peter Janssen
Autobedrijf Peters
Autobedrijf Peters van Nijenhof
Autobedrijf Pheifer B.V.
Autobedrijf Ploemen Meerssen B.V.
Autobedrijf Pots
Autobedrijf Pouw Doetinchem
Autobedrijf Preuninger Delft B.V.
Autobedrijf Preuninger Kerketuinen
Autobedrijf Preuninger Zoetermeer B.V.
Autobedrijf Preuter Epse
Autobedrijf Probaat
Autobedrijf R. Bakker B.V.
Autobedrijf R.F. de Wit
Autobedrijf RB
Autobedrijf Reijerkerk B.V.
Autobedrijf Reijrink
Autobedrijf Remco Linnebank
Autobedrijf Rene Holla
Autobedrijf Renses-Online
Autobedrijf Rick van Lierop
Autobedrijf Rijnberg
Autobedrijf Rijnders
Autobedrijf Rob Boerema
Autobedrijf Robert Nijenhuis
Autobedrijf Robroch
Autobedrijf Roelfsema B.V.
Autobedrijf Roetert BV
Autobedrijf Rondhuis
Autobedrijf Rooijakkers
Autobedrijf Roseboom Lunteren
Autobedrijf Rugee Breda
Autobedrijf Rutten Boxmeer B.V.
Autobedrijf Rutten Roermond B.V.
Autobedrijf Rutten Venlo B.V.
Autobedrijf Rutten Weert B.V.
Autobedrijf Ruud van Mensvoort
Autobedrijf S. de Weerd
Autobedrijf Saarloos V.O.F.
Autobedrijf Sanders
Autobedrijf Saris
Autobedrijf Schaap
Autobedrijf Schmidt B.V.
Autobedrijf Schoenmakers B.V.
Autobedrijf Schoolderman
Autobedrijf Schoonoord
Autobedrijf Schouten BV
Autobedrijf Schouten Stroe V.O.F.
Autobedrijf Schweitzer B.V.
Autobedrijf Selekt
Autobedrijf Setz Hoogezand BV
Autobedrijf Sikma
Autobedrijf Slegers Boekel bv
Autobedrijf Smeets Schimmert
Autobedrijf Splinter
Autobedrijf Sprenkels
Autobedrijf Stef Spierings
Autobedrijf Steyger B.V.
Autobedrijf Strijbosch Venray
Autobedrijf Swagemakers
Autobedrijf Swager
Autobedrijf Sypersma BV
Autobedrijf Tangeman
Autobedrijf Tanis
Autobedrijf ten Have B.V.
Autobedrijf Terlouw B.V.
Autobedrijf Tettero
Autobedrijf Theo van der Heijden
Autobedrijf Theunissen B.V.
Autobedrijf Thijssen
Autobedrijf Tigchelaar Breda BV
Autobedrijf Tigchelaar Etten-Leur
Autobedrijf Tigchelaar Oisterwijk B.V.
Autobedrijf Tigchelaar Oosterhout B.V.
Autobedrijf Tigchelaar Tilburg B.V.
Autobedrijf Tigchelaar Waalwijk B.V.
Autobedrijf Tiggelman B.V.
Autobedrijf Tiggeloven B.V.
Autobedrijf Tijink
Autobedrijf Timmer
Autobedrijf Tjeerdsma
Autobedrijf Tomcars
Autobedrijf Ton Wilbrink
Autobedrijf Tonnie van der Heijden B.V.
Autobedrijf U. de Jong
Autobedrijf Uitwaard B.V.
Autobedrijf Valkenburg B.V.
Autobedrijf van Amerongen Autotaalservice
Autobedrijf van Baalen B.V.
Autobedrijf van de Voort
Autobedrijf van de Wouw B.V.
Autobedrijf Van den Brandt B.V.
Autobedrijf van den Udenhout B.V.
Autobedrijf van der Boon BV
Autobedrijf Van der Heide B.V.
Autobedrijf van der Kwaak B.V.
Autobedrijf van der Lee
Autobedrijf van der Linde
Autobedrijf van der Meij B.V.
Autobedrijf Van der Ploeg B.V.
Autobedrijf Van der Pouw Kraan B.V.
Autobedrijf van der Vaart
Autobedrijf van der Weide
Autobedrijf van der Weide
Autobedrijf van der Weijden BV
Autobedrijf Van Deursen Geldrop B.V.
Autobedrijf van Dijk B.V.
Autobedrijf van Dijk BV
Autobedrijf van Dompzelaar
Autobedrijf van Domselaar
Autobedrijf van Driel Liempde
Autobedrijf van Dueren den Hollander BV
Autobedrijf van Duren
Autobedrijf van Eeden
Autobedrijf Van Elst B.V.
Autobedrijf van Empel
Autobedrijf van Essen
Autobedrijf Van Gestel
Autobedrijf van Gorkum
Autobedrijf Van Kesteren B.V.
Autobedrijf Van Kooten Veenendaal B.V.
Autobedrijf Van Kuilenburg
Autobedrijf van Leersum & Zn.
Autobedrijf van Meegen
Autobedrijf van Miltenburg B.V.
Autobedrijf van Ninhuys Vof
Autobedrijf van Rijswijk
Autobedrijf Van Roon Reeuwijk B.V.
Autobedrijf van Sambeek
Autobedrijf van Schaik
Autobedrijf van Schie B.V Citroen
Autobedrijf van Schie Hazerswoude
Autobedrijf van Tuyl
Autobedrijf van Weele
Autobedrijf Verbruggen
Autobedrijf Vermeulen B.V.
Autobedrijf Verstappen B.V.
Autobedrijf Versteeg
Autobedrijf Vlassak
Autobedrijf Vogel B.V.
Autobedrijf Vortkamp
Autobedrijf Vossestein
Autobedrijf Vruggink
Autobedrijf W. Bouman BV
Autobedrijf W. Turenhout
Autobedrijf Wagenaar
Autobedrijf Wassenaar Leeuwarden B.V.
Autobedrijf Weerheim vof
Autobedrijf Weterings B.V.
Autobedrijf Wiefferink BV
Autobedrijf Wiersema en Van Wouwe B.V.
Autobedrijf Wijma BV
Autobedrijf Wijnne
Autobedrijf Wil van der Tol
Autobedrijf Willekes B.V.
Autobedrijf Willem Baron B.V.
Autobedrijf Wilmink Almelo BV
Autobedrijf Wilmink Azelo BV
Autobedrijf Wilmink Enschede BV
Autobedrijf Witteveen & Brouwer
Autobedrijf Wondergem
Autobedrijf Wouters BV
Autobedrijf Zeilmaker
Autobedrijf Zieleman
Autobedrijven ESA Veendam
Autobetaalbaar.nl
Autocenter Mebo B.V.
Autocentre Verheijen
Autocentrum Arkel
Autocentrum Beelen
Autocentrum Borger-Tom Ganzevoort B.V.
Autocentrum Douwe de Beer
Autocentrum Eemnes
Autocentrum Hatebo
Autocentrum Hoogezand
Autocentrum Maarssen
Autocentrum Stekelenburg
Autocentrum Stiphout
Autocentrum Twente
Autocentrum van Egmond
Autocentrum van Vliet - Bodegraven
Autocentrum van Vliet - Woerden
Autocentrum Vlemmix
Autocentrum Voorschoten
Autocentrum Vughterpoort
AutoCentrum Werkendam
AutoCrew Eindhoven
Autodemontage Boekholt
Autodrome Grassére
AutoFirst 't Heukske
AutoFirst Aart Terpstra
AutoFirst Alex ten Broek
AutoFirst Alliance B.V.
AutoFirst Autobedrijf Spekkels
AutoFirst Autobedrijf Taris
AutoFirst AutoDries
AutoFirst Autoservice Merenwijk
AutoFirst Autoservice Reeuwijk
AutoFirst Bakker en Opmeer
AutoFirst Besselaar
AutoFirst Bjorn Handels
AutoFirst Bredewolt
AutoFirst Carcenter Rijkerswoerd
AutoFirst Care 4 Cars
AutoFirst Collin
Autofirst Crombeen
Autofirst De Markt Mechelen B.V.
AutoFirst De Markt Simpelveld
Autofirst De Rijke Lemmer
AutoFirst De Roef B.V.
AutoFirst Direct Garage Lijnden
AutoFirst Dongen
AutoFirst Eassan
Autofirst Emmen
AutoFirst Engelbert
AutoFirst Eurocar het Gooi
AutoFirst Fokkema
AutoFirst Fred Slim
Autofirst Freke
AutoFirst Garage Hollander
AutoFirst Ger Linssen
AutoFirst Groenenberg
AutoFirst H. Lingeman
AutoFirst Haleco
AutoFirst Hein Franke
AutoFirst Henk Schasfoort
AutoFirst Hogebrink
AutoFirst Jan Bakkes B.V.
AutoFirst K. Seitz
Autofirst Kanters
AutoFirst Kees
AutoFirst Keizer
AutoFirst Kiekebelt
AutoFirst Klaver
AutoFirst Kooiker
AutoFirst Laas Douma
AutoFirst Leidsche Rijn
AutoFirst Lichtenberg
AutoFirst M vd Brand
AutoFirst Maasbracht
AutoFirst Menno Walinga
AutoFirst Molenvliet
AutoFirst Moorthaemer
AutoFirst Mulder-Steendam
AutoFirst Nic Nijsten vof
AutoFirst Olympia
AutoFirst Oosterkamp
AutoFirst Pascal Knapen
AutoFirst Pieter Postma
AutoFirst R&H
AutoFirst Reubsaet
AutoFirst Rommelse
AutoFirst Ron van de Laar
Autofirst Rouwenhorst
AutoFirst Rovemij
AutoFirst Saab Apeldoorn
AutoFirst Schoormans
Autofirst Schulpen
AutoFirst Schuurhuis
AutoFirst Sijben Neerkant
AutoFirst Sjaak van den Bergh
AutoFirst Smulders
AutoFirst Stiens
AutoFirst Swalmen
AutoFirst Swart Heemskerk
AutoFirst Tadema
AutoFirst Tappel
AutoFirst Tolsma
AutoFirst Van Boven Erica
Autofirst Van Den Broek
AutoFirst van der Veer
AutoFirst van Oort
AutoFirst VDV Automotive
AutoFirst Verlaan
AutoFirst Vrencken
AutoFirst Vrieling
AutoFirst Wiltjer & Offenga
Autoflex Test account
Autogarant Veiling.nl
Autohuis Amersfoort
Autohuis Capelle BV
Autohuis Delfzijl B.V.
Autohuis Eickhof Apeldoorn
Autohuis Landeweerd
AutoHuisLimburg
Autokempen
Autolok B.V.
Automakelaar Beentjes Automotive
Automarcato
Automat Drachten
Automobiel Jansen
Automobiel- en Garagebedrijf Hoogwerf B.V.
Automobielbedr Sjaak Stovius
Automobielbedrijf A. van Andel & Zn.
Automobielbedrijf A.B. Willemsen
Automobielbedrijf Ad van Haandel
Automobielbedrijf Arie Schouten
Automobielbedrijf Arink
Automobielbedrijf B. van den Berg B.V.
Automobielbedrijf Beltman B.V.
Automobielbedrijf Boersma
Automobielbedrijf De Groot B.V.
Automobielbedrijf De Kantsingel B.V.
Automobielbedrijf De Nobelpoort BV
Automobielbedrijf de Pijper
Automobielbedrijf De Rijk B.V.
Automobielbedrijf De Zwaan B.V.
Automobielbedrijf Dries Visser
Automobielbedrijf E.M.van der Laan & Zn.
Automobielbedrijf H. Brandsen B.V.
Automobielbedrijf Henk Jongen V.O.F.
Automobielbedrijf Het Centrum Maasbracht
Automobielbedrijf Jan Groot V.O.F.
Automobielbedrijf Jos Bogman B.V.
Automobielbedrijf Luveto
Automobielbedrijf M. Lettenmeijer B.V.
Automobielbedrijf Meulendijks
Automobielbedrijf Muskens Groesbeek B.V.
Automobielbedrijf MVV
Automobielbedrijf Nieuwenhuizen B.V.
Automobielbedrijf Nijman B.V.
Automobielbedrijf Quadflieg
Automobielbedrijf Ruesink Doetinchem B.V.
Automobielbedrijf Ruesink Enschede B.V.
Automobielbedrijf Ruesink Zutphen B.V.
Automobielbedrijf Th. Wenting B.V.
Automobielbedrijf Tholen B.V.
Automobielbedrijf Tinholt
Automobielbedrijf van den Akker
Automobielbedrijf van Kwawegen B.V.
Automobielbedrijf van Zummeren B.V.
Automobielbedrijf Vissersdijk
Automobielbedrijf Westerspoor B.V.
automotions Dealer occasions
Automotions MB Goes
Automotions MB Roosendaal
Automotions MB Terneuzen
Automotions Opel Breda
Automotions Opel Etten-Leur
Automotions Opel Goes
Automotions Opel Middelharnis
Automotions Opel Roosendaal
Automotions Opel Vlissingen
Automotions Peugeot Breda
Automotions Peugeot Goes
Automotions Peugeot Middelharnis
Automotions Peugeot Oosterhout
Automotions Peugeot Roosendaal
Automotions Peugeot Terneuzen
Automotions Peugeot Vlissingen
Automotions Volvo Goes
Automotions Volvo Middelharnis
Automotive Center Oudewater
Autoplein Nijverdal
Autopoetsbedrijf Den Haag
Autopolar B.V.
Autoprofi Hoogeveen
Autopromenade Abswoude B.V.
Autopunt van Herpen B.V.
AutoRaggers
AutoRent Amcar
AutoRent Midden Gelderland
AutoRent Vitesse
Autorijschool 'Gouda'
Autorijschool 'Rijnland' B.V.
Autorijschool A3
Autorijschool Andries
Autorijschool Animo
Autorijschool Bastiaens
Autorijschool Bert Geerings
Autorijschool Blonk
Autorijschool Botlek
Autorijschool Butterhuizen
Autorijschool Carpenta
Autorijschool Chrit Ramaekers
Autorijschool Coenen
Autorijschool Damman
Autorijschool de Commandeurs
Autorijschool de Haas
Autorijschool de Klein
Autorijschool De Krosse
Autorijschool De Schans
Autorijschool de Toekomst
Autorijschool Dorland Safety First
Autorijschool Drive4U
Autorijschool Dutch Driving
Autorijschool Eduard
Autorijschool Ennyway
Autorijschool Fred Weber
Autorijschool Frits van Zelst
Autorijschool Hoekstra
Autorijschool Hotsma
Autorijschool Irma van den Berg
Autorijschool Ishak
Autorijschool Karels
Autorijschool Koopstra BV
Autorijschool Leo Rombout
Autorijschool Lex van der Steen
Autorijschool Louis Tax
Autorijschool M. Gravekamp
Autorijschool Marc van der Voorn
Autorijschool Marcel Wolthuizen
Autorijschool Marco Pas
Autorijschool Margreth
Autorijschool Mario
Autorijschool Mels Bos
Autorijschool Mulder
Autorijschool Mullens
Autorijschool Murat
Autorijschool Nesselande
Autorijschool Nicoles
Autorijschool NW Friesland
Autorijschool O.J. Doornenbal
Autorijschool Olaf van Kalken
Autorijschool P. van Rijnen
Autorijschool Peter de Hoon
Autorijschool Peter de Kort
Autorijschool Peter Kooiman
Autorijschool ProfiPlus
Autorijschool Remco van Soelen
Autorijschool Richard Schut
Autorijschool Rijbewijsknallers
Autorijschool Rob Geels
Autorijschool Rob Vreugdenhil
Autorijschool Ron Ouwens
Autorijschool Roza Rietveld
Autorijschool Sandra Bakker
Autorijschool Schipper
Autorijschool Spits '92
Autorijschool Storm
Autorijschool Streetwize
Autorijschool SUCCES
Autorijschool Ten Pas
Autorijschool Timea
Autorijschool Top
Autorijschool UNA Rijvaardig
Autorijschool Van de Sanden
Autorijschool van den Berg
Autorijschool van Grunderbeek
Autorijschool van Lankvelt Gerrits
Autorijschool Van Maaren
Autorijschool Vrancken
Autorijschool Wezemer
Autorijschool Wischmann B.V.
Autorijschool You Go
AutoSale
Autoschade Bergeijk
Autoschade de Autowijk
Autoschadebedrijf Roseboom
Autoschadeherstel Oldenzaal
Autoschat Tietjerk
Autoservice Abbink B.V.
Autoservice Bakker
Autoservice Benschop
AutoService Coen Jansen vof
Autoservice de Kemp B.V.
Autoservice Dick van de Belt
Autoservice Evers
Autoservice Gijs van Dam
Autoservice Heesakker
Autoservice Hem
Autoservice Kuipers
Autoservice Luiken B.V.
Autoservice M. Buijtenhek B.V.
Autoservice Maarten K. Koekoek
Autoservice Matthijs van Driel
Autoservice Medkar
Autoservice Nieuwenhuijsen
Autoservice Nijlân
Autoservice Rakthof
Autoservice Scholtmeijer
Autoservice St. Hubert
Autoservice Stepelo B.V.
Autoservice Ursem
Autoservice Vakman B.V.
Autoservice Valentijn B.V.
Autoservice Valstar
Autoservice van de Zande B.V.
Autoservice Van den Akker Oss
Autoservice Van den Akker Uden
Autoservice van Tricht
Autoservice VDB
Autoservice Wim Verhoeven B.V.
Autoservice/Vakgarage Werkhoven
Autostad de Vries
AutoStrada Roosendaal
Autotaal
Autotechniek Alfred Meijer
Autotechniek Holtjer B.V.
Autotess
Autotop B.V.
AutoUnit
Autoverhuur Bultman
Autoverhuur D. Spek
Autoverhuur Zondervan
Autoverhuur ZuidWest
Autovink Zaandam
Autovitel
Autowinkel Alphen aan den Rijn
Autowinkel B.V.
Autowinkel Waddinxveen
Averesch Campers
AVS Auto's
AW auto's
Axxi Auto B.V.


Algemene voorwaarden - Gebruiksvoorwaarden - Disclaimer - Privacybeleid