Onderdeel van DTG B.V.

Algemene voorwaarden, Richtlijnen Klantbeoordelingen, Gebruiksvoorwaarden & Privacybeleid

Algemene Voorwaarden van DTG

Artikel 1 Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt.
Contractant: de rechtspersoons of natuurlijk persoon handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf met wie DTG een Overeenkomst heeft gesloten.
Dienst: alle werkzaamheden en activiteiten die voorwerp zijn van de Overeenkomst. Daaronder vallen diensten met betrekking tot het (online) presenteren en promoten van Contractant, zijn onderneming, zijn diensten en/of website en alle daarbij voortgebrachte materialen en resultaten die bestemd zijn voor Contractant.
DTG: DTG bv
Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrecht, merkrecht, modelrecht, handelsnaamrecht, databankrecht en rechten op knowhow.
Overeenkomst: de overeenkomst tussen Contractant en DTG op grond waarvan DTG Diensten aan Contractant levert.
Richtlijn: aanvullende voorwaarden die in aanvulling op de Algemene Voorwaarden van toepassing zijn op een specifieke Dienst.
Storing: het in materiële zin niet voldoen van de Dienst aan de in de Overeenkomst vastgelegde functionele specificaties.

Artikel 2 Algemeen
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en Overeenkomsten, betreffende levering door DTG van Diensten aan Contractant, ongeacht of deze mondeling, schriftelijk, elektronisch of in enige andere vorm zijn gedaan of tot stand zijn gekomen.
2.2 Als een van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig is of wordt vernietigd, dan zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven.
2.3 Als deze Algemene Voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest op een rechtsverhouding tussen DTG en Contractant, dan wordt Contractant geacht bij voorbaat te hebben ingestemd met de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden op nadien gesloten en te sluiten Overeenkomsten.
2.4 Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn alleen geldig als deze uitdrukkelijk schriftelijk door DTG en de Contractant zijn overeengekomen. In geval van strijdigheid tussen bepalingen uit de verschillende documenten van de Overeenkomst, geldt de volgende rangorde:
a. de offerte/ het overeenkomstformulier;
b. de Richtlijnen;
c. de Algemene Voorwaarden.
2.5 DTG wijst uitdrukkelijk de toepasselijkheid van eventuele algemene (inkoop)voorwaarden van Contractant van de hand.
2.6 DTG is gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen. De wijziging wordt via de website van DTG of op een andere wijze aan Contractant bekend gemaakt. Als Contractant de wijziging niet wenst te accepteren is Contractant gerechtigd de Overeenkomst, binnen 14 dagen na de bekendmaking, schriftelijk op te zeggen per de datum waarop de wijziging in gaat.

Artikel 3 Totstandkoming van de Overeenkomst
3.1 Alle aanbiedingen en offertes van DTG zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.
3.2 Alle aanvragen van de Contractant zijn bindend en kunnen niet worden herroepen. De Overeenkomst komt tot stand doordat een aanvraag van Contractant door DTG wordt aanvaard of, afhankelijk van hetgeen eerder is, doordat DTG uitvoering geeft aan de aanvraag.
3.3 DTG is te allen tijde gerechtigd een aanvraag te weigeren (bijvoorbeeld als zij gerede twijfel heeft over de kredietwaardigheid van Contractant), zonder dat hierdoor enig recht van Contractant op schadevergoeding jegens DTG ontstaat. DTG is daarbij niet verplicht haar redenen in dit verband te vermelden.

Artikel 4 Uitvoering dienstverlening
4.1 DTG zal haar best doen om de diensten, website en/of onderneming van Contractant op de overeengekomen wijze te promoten en te presenteren.
4.2 DTG zal zich inspannen om de Dienst binnen de overeengekomen termijn en volgens de overeengekomen specificaties te leveren. Alle opgegeven termijnen dienen echter slechts als richtlijn en zijn dus nooit fataal, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
4.3 DTG kan niet garanderen dat er geen Storingen optreden. DTG doet haar uiterste best om de Storingen met inachtneming van hetgeen in de Overeenkomst is bepaald zo spoedig mogelijk te verhelpen.
4.4 DTG is gerechtigd de Dienst (tijdelijk) buiten gebruik te stellen (bijvoorbeeld in het kader van onderhoud) en deze steeds te verbeteren en aan te passen aan de actuele stand van de techniek en de ontwikkelingen in de markt, zonder dat Contractant enig recht op schadevergoeding of ontbinding toekomt.
4.5 DTG is gerechtigd voor de uitvoering van de Dienst gebruik te maken van diensten van derden.
4.6 Als de uitvoering van de Overeenkomst volgens DTG extra werkzaamheden met zich meebrengt, of als Contractant of eventuele derden in opdracht van Contractant, extra werkzaamheden vraagt of veroorzaakt (bijvoorbeeld doordat Contractant onvolledige/onjuiste informatie verstrekt), dan is DTG gerechtigd alle extra bestede tijd en kosten, in voorkomende gevallen ook die van derden, aan Contractant in rekening te brengen.

Artikel 5 Medewerking door Contractant
5.1 Contractant zal, voor zover dat redelijkerwijs noodzakelijk is, zijn medewerking verlenen aan het uitvoeren van de Overeenkomst. Contractant zal onder meer alle benodigde gegevens en materialen voor de levering van de Diensten op door DTG bekend gemaakte wijze en volgens de door haar bekend gemaakte (technische) specificaties tijdig verstrekken. DTG heeft het recht de eisen en (technische) specificaties tijdens de duur van de Overeenkomst te wijzigen. DTG zal Contractant via een brief of e-mail van een dergelijke wijziging op de hoogte stellen.
5.2 Contractant staat ervoor in dat de in 5.1 bedoelde gegevens en materialen juist en volledig zijn. Hij garandeert dat het gebruik van deze gegevens en materialen door DTG overeenstemt met de overeengekomen doeleinden, geen inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms) rechten van derden danwel anderszins niet onrechtmatig of in strijd is met de in Nederland geldende wetgeving. Contractant garandeert ook dat zijn eigen gebruik van de Dienst overeenstemt met de Overeenkomst, waaronder deze Algemene Voorwaarden, en niet onrechtmatig of in strijd is met de in Nederland geldende wetgeving. Contractant zal zich onthouden van ieder handelen dat de reputatie van DTG en haar Diensten zou kunnen aantasten. Contractant vrijwaart DTG volledig tegen eventuele aanspraken en vorderingen tot schadevergoeding van derden ter zake, en vrijwaart DTG ook voor alle door haar in verband met deze aanspraken en vorderingen gemaakte kosten.
5.3 Contractant is niet gerechtigd haar rechten of verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan derden of aan derden in gebruik te geven, tenzij DTG hiervoor uitdrukkelijk schriftelijk toestemming heeft verleend.
5.4 Contractant zal zich steeds houden aan alle door DTG verstrekte of op de website van DTG bekendgemaakte Richtlijnen voor het gebruik van de Dienst.
5.5 Als in het kader van de Dienst gebruik wordt gemaakt van inloggegevens dan dient Contractant deze zorgvuldig te gebruiken en te bewaren. In het geval van, of een vermoeden van, misbruik of diefstal van de inloggegevens dient Contractant DTG direct op de hoogte te stellen zodat DTG de toegang tot de Dienst kan blokkeren of andere passende maatregelen kan nemen. Contractant is aansprakelijk voor het gebruik van de Dienst via zijn inloggegevens.
5.6 Als de Contractant verhuist of het factuuradres van de Contractant wijzigt, dan dient de Contractant daaraan voorafgaand zo tijdig mogelijk zijn nieuwe vestigingsplaats en / of nieuwe factuuradres schriftelijk aan DTG mee te delen.

Artikel 6 Vergoeding en betaling
6.1 Voor het gebruik van de Dienst is Contractant de overeengekomen vergoedingen verschuldigd. Alle verschuldigde vergoedingen zijn, voor zover niet uitdrukkelijk anders vermeld, gesteld in euro, exclusief BTW en overige heffingen.
6.2 De vergoedingen kunnen bestaan uit eenmalig verschuldigde bedragen, jaarlijks of anderszins periodiek verschuldigde bedragen en bedragen die afhankelijk zijn van het gebruik van de Dienst.
6.3 DTG is gerechtigd de vergoedingen gedurende de looptijd van de Overeenkomst te verhogen. Deze verhoging zal per brief of e-mail aan Contractant bekend worden gemaakt. Contractant is gerechtigd de Overeenkomst binnen 14 dagen na deze bekendmaking op te zeggen als en voor zover (i) de verhoging van de totale waarde van de Overeenkomst 10% of meer bedraagt en (ii) de inhoud van de Overeenkomst verder niet verandert. Opzegging dient schriftelijk plaats te vinden en in te gaan op de datum waarop de verhoging ingaat. Dit recht tot opzegging geldt niet als de verhoging van de totale waarde van Overeenkomst minder dan 10% bedraagt.
6.4 DTG is te allen tijde gerechtigd om van Contractant een vooruitbetaling te verlangen.
6.5 Betaling dient te geschieden op de door DTG op de factuur aangegeven wijze. De betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum tenzij schriftelijk uitdrukkelijk een andere betalingstermijn is overeengekomen. Voor de vaststelling van de hoogte van de factuur zijn de gegevens uit de administratie van DTG leidend.
6.6 Enig beroep door Contractant op opschorting, verrekening of aftrek is niet toegestaan.
6.7 Indien Contractant de factuur niet binnen de betalingstermijn heeft voldaan, is Contractant zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Vanaf de datum van verzuim, is Contractant over het openstaande bedrag een rentevergoeding verschuldigd ter hoogte van 1% per maand, tenzij de wettelijke handelsrente op maandbasis hoger is dan 1% per maand in welk geval de wettelijke handelsrente verschuldigd is, tot aan de datum van de algehele voldoening. Bij de berekening van de rentevergoeding wordt een gedeelte van een maand als gehele maand gerekend.
6.8 Vanaf de datum van verzuim is Contractant naast betaling van de hoofdsom en daarover verschuldigde rente gehouden tot de vergoeding van alle buitengerechtelijke, en eventueel gerechtelijke, kosten, uitdrukkelijk naast de eventueel in rechte vastgestelde kosten. De hoogte van de buitengerechtelijke kosten bedraagt minimaal 15% van de hoofdsom, met een minimum bedrag van € 50,- (vijftig euro).
6.9 DTG is gerechtigd de kredietwaardigheid van Contractant te onderzoeken. Indien wenselijk dient Contractant, op eerste verzoek van DTG, voldoende zekerheid te stellen voor de nakoming van bestaande en toekomstige verplichtingen jegens DTG. DTG is in zodanig geval gerechtigd de Dienst, of een gedeelte daarvan, pas te leveren nadat gewenste zekerheid is verkregen.

Artikel 7 Intellectuele Eigendomsrechten
7.1 De Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot de Dienst, en alle resultaten daarvan, blijven berusten bij DTG of bij de derde van wie DTG het recht heeft verkregen om (een onderdeel van) deze Diensten aan Contractant ter beschikking te stellen. Gedurende de Overeenkomst verleent DTG aan Contractant een niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht om de Dienst binnen zijn eigen onderneming en voor het overeengekomen doel te gebruiken.
7.2 De Intellectuele Eigendomsrechten op alle materialen die Contractant in het kader van de Overeenkomst aan DTG ter beschikking stelt, blijven berusten bij Contractant of bij de derde van wie Contractant het recht heeft verkregen deze materialen aan DTG ter beschikking te stellen. Contractant verleent DTG het onbeperkte recht deze materialen in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst te gebruiken (hieronder wordt mede doch niet uitsluitend verstaan te verveelvoudigen, te wijzigen of openbaar te maken).
7.3 Contractant staat ervoor in dat de door hem ter beschikking gestelde materialen geen inbreuk maken op rechten van derden en dat hij gerechtigd is deze materialen aan DTG ter beschikking te stellen. Contractant vrijwaart DTG volledig tegen eventuele aanspraken en vorderingen tot schadevergoeding van derden ter zake, en vrijwaart DTG eveneens voor alle door haar in verband met deze aanspraken en vorderingen gemaakte kosten.
7.4 Het is Contractant niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom van DTG of haar licentiegevers te verwijderen of te wijzigen.
7.5 Alle door DTG uit hoofde van de Overeenkomst verstrekte gebruiksrechten vervallen bij het einde van de Overeenkomst van rechtswege.

Artikel 8 Privacy en Geheimhouding
8.1 Om de Dienst te kunnen aanbieden verwerkt DTG persoonsgegevens. De persoonsgegevens worden opgenomen in een bestand welke is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens. DTG draagt er zorg voor dat de verwerking van de persoonsgegevens voldoet aan de Wet bescherming persoonsgegevens en de Privacy Verklaring opgenomen op de website (waaronder: www.dtg.nl).
8.2 Partijen verplichten zich tot geheimhouding van alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, tenzij een wettelijke plicht openbaarmaking van die gegevens gebiedt. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt.
8.3 Partijen leggen de in 8.2 genoemde verplichting tevens op aan hun werknemers en aan door hen, ter uitvoering van de Overeenkomst, ingeschakelde derden.

Artikel 9 Garanties en aansprakelijkheid
9.1 DTG zal zich steeds inspannen de Dienst volgens de overeengekomen functionele specificaties te leveren, met uitsluiting van eventuele uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties, toezeggingen of vrijwaringen van welke aard dan ook, met inbegrip van (doch niet beperkt tot) de uitsluiting van garanties terzake van gerechtigdheid tot (eigendoms) rechten, voldoende kwaliteit of geschiktheid voor een bepaald doel. Met name garandeert DTG niet dat:
- de Dienst ononderbroken zal werken, vrij zal zijn van virussen en gebreken en/of Storingen, en dat gebreken of Storingen (tijdig) kunnen worden verholpen;
- Contractant met behulp van de Dienst bepaalde omzetten, klanten of traffic genereert;
- derden niet de voor de Dienst benodigde systemen onrechtmatig (zullen) gebruiken.
9.2 DTG is niet aansprakelijk voor schade geleden door Contractant, tenzij deze schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van DTG in welk geval DTG uitsluitend aansprakelijk is voor de directe schade.
9.3 De totale aansprakelijkheid van DTG bedraagt nooit meer dan het totaal van de voor de betreffende Dienst door Contractant te betalen vergoeding. Als er sprake is van een Overeenkomst met een looptijd van meer dan één jaar, dan wordt de vergoeding vastgesteld op het totaal van vergoedingen voor het, op het moment dat de tekortkoming zich voordoet, lopende jaar. In geen geval zal de totale vergoeding meer bedragen dan Euro 2.000,- per gebeurtenis. Daarbij wordt een reeks van gebeurtenissen als één gebeurtenis beschouwd.
9.4 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
- de kosten die de Contractant redelijkerwijs heeft moeten maken om de tekortkoming van DTG te herstellen of op te heffen, zodat de prestatie van DTG wel aan de Overeenkomst beantwoordt;
- redelijke kosten voor het langer operationeel houden van het oude systeem van de Contractant, verminderd met de besparingen;
- redelijke kosten ter voorkoming of beperking van zulke schade en redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang daarvan.
9.5 Iedere aansprakelijkheid van DTG voor indirecte schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, winstderving en omzetderving, is uitgesloten.
9.6 DTG is in geen geval aansprakelijk voor schade aan de zijde van Contractant welke is veroorzaakt door derden, die al of niet gebruik maken van de Dienst.
9.7 Elk recht van schadevergoeding op grond van dit artikel vervalt, als niet binnen 6 (zes) maanden na het moment waarop de schade zich heeft voorgedaan een rechtsvordering daartoe door of namens de Contractant is ingesteld.

Artikel 10 Opschorting
10.1 DTG is gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst, geheel of gedeeltelijk, op te schorten als Contractant te kort schiet in de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst, of als DTG het vermoeden heeft dat Contractant in strijd handelt met artikel 5, 7.3 of 7.4, of gegronde vrees heeft dat Contractant niet kan voldoen aan zijn betalingsverplichting, onverminderd enig ander aan DTG toekomend recht. Gedurende de periode van opschorting blijft de verplichting tot betaling van de vergoedingen onverkort bestaan.
10.2 Zodra Contractant alsnog de Overeenkomst nakomt en/of voldoende zekerheid stelt ter voldoening van zijn verplichtingen, zal DTG de opschorting opheffen. DTG is gerechtigd om voor de opheffing van de opschorting een redelijke vergoeding in rekening te brengen.

Artikel 11 Duur van de Overeenkomst
11.1 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, wordt de Overeenkomst aangegaan voor een initiële periode van één (1) jaar. Na afloop van deze initiële periode wordt de Overeenkomst steeds stilzwijgend verlengd met periodes van één (1) jaar, tenzij de Overeenkomst door een van de Partijen uiterlijk twee (2) maanden voor het einde van de contractperiode schriftelijk wordt opgezegd.
11.2 Onverminderd alle overige rechten, zijn Partijen gerechtigd de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang te ontbinden indien de andere partij:
- surseance van betaling heeft aangevraagd of dit aan deze is verleend;
- in staat van faillissement is verklaard of een faillissementsaanvraag is ingediend.
11.3 Onverminderd haar overige rechten en zonder schadeplichtig te zijn, is DTG gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen of buitengerechtelijk te ontbinden indien Contractant:
- niet voldoet aan haar verplichtingen uit 5, 7.3 of 7.4;
- op een andere wijze toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van een verplichting uit hoofde van de Overeenkomst en zulk tekortschieten, na deugdelijk schriftelijk in gebreke te zijn gesteld, niet binnen een redelijke termijn herstelt.
11.4 Opzegging of ontbinding van de Overeenkomst ontslaat Contractant nimmer van enige betalingsverplichting ter zake van al door DTG geleverde Diensten. Bedragen die DTG voor de beëindiging heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij al ter uitvoering van de Overeenkomst heeft verricht of geleverd, worden op het moment van de beëindiging direct opeisbaar.
11.5 Direct na beëindiging van de Overeenkomst retourneert Contractant al hetgeen DTG in het kader van de Overeenkomst aan Contractant ter beschikking heeft gesteld en staakt Contractant het gebruik van de Dienst.
11.6 De bepalingen die naar hun aard bestemd zijn om beëindiging van de Overeenkomst te overleven, blijven ook na zulke beëindiging onverminderd van kracht.

Artikel 12 Slotbepalingen
12.1 DTG is gerechtigd zonder voorafgaande (schriftelijke) toestemming van de Contractant de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst (geheel of gedeeltelijk) over te dragen aan haar dochter- of groepsmaatschappijen, aan een derde (bijvoorbeeld in geval van overgang van onderneming) of in onder aanneming uit te besteden.
Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
12.2 Alle geschillen welke mochten voortvloeien uit de Overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

DTG bv is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nr. 27198207.
Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam op
1 juni 2015.

Richtlijnen Klantbeoordelingen
1. Inleiding
Deze Richtlijnen Klantbeoordelingen (“Richtlijnen”) vormen een aanvulling op de Algemene Voorwaarden van DTG (“Algemene Voorwaarden”) en zijn van toepassing op de Overeenkomst tussen DTG en de Contractant.
Door de Overeenkomst aan te gaan verklaart Contractant dat hij kennis heeft genomen van de Richtlijnen en de Algemene Voorwaarden en instemt met de inhoud daarvan. DTG behoudt zich het recht voor deze Richtlijnen te wijzigen. Eventuele wijzigingen zullen conform artikel 2.6 van de Algemene Voorwaarden via de website www.dtg.nl bekend worden gemaakt.

2. Definities
In aanvulling op artikel 1 uit de Algemene Voorwaarden worden in deze Richtlijnen gebruik gemaakt van de volgende definities:
Enquête: de in het Klantbeoordelingssysteem opgenomen vragenlijst op basis waarvan Klanten een Review kunnen geven;
Gebruiksvoorwaarden: de voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van de Reviewtool door de Klant;
Klachtenprocedure: de procedure aan de hand waarvan klachten van Contractanten en Klanten over Reviews kunnen worden afgehandeld;
Klantbeoordelingssysteem: de online omgeving waarmee Contractant Enquêtes kan managen, Reviews kan inzien en contact kan opnemen met Klanten;
Klant:     een klant van Contractant die bij Contractant een product of dienst heeft afgenomen;
Reviewtool: de software waarmee de Klant de Enquête kan invullen en daarmee een Review kan achterlaten over Contractant;
Review: een door de Klant in de Reviewtool ingevoerde beoordeling van Contractant;
Website: de website van Contractant.

3. Uitvoering van de Dienst en gebruiksrechten
3.1    Gedurende de duur van de Overeenkomst verleent DTG aan Contractant een niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht om het Klantbeoordelingssysteem en de bijbehorende Diensten, in overeenstemming met de Algemene Voorwaarden en deze Richtlijnen te gebruiken.
3.2    Het Klantbeoordelingssysteem wordt uitsluitend online, als een (SaaS)dienst, aan Contractant ter beschikking gesteld.
3.3    Contractant kan met behulp van het Klantbeoordelingssysteem (i) de (persoonlijke) opzet van zijn Enquête managen, (ii) e-mails aan zijn Klanten sturen met het verzoek gebruik te maken van de Reviewtool en (iii) Reviews op zijn eigen website plaatsen.
3.4    DTG zal zich inspannen om de Reviewtool (inclusief de door Contractant goedgekeurde Enquête) via de door DTG aangewezen website aan Klanten ter beschikking te stellen. Voor het gebruik van de Reviewtool en het plaatsen van een Review sluit de Klant een overeenkomst met DTG. De Reviews van de Klanten worden steeds opgeslagen in de Reviewtool.
3.5    Gedurende de duur van de Overeenkomst draagt DTG er zorg voor dat Contractant via het Klantbeoordelingssysteem toegang heeft tot de Reviews in de Reviewtool. Contractant kan de Reviews, en de bijbehorende scores, met behulp van het Klantbeoordelingssysteem in een standaard format (widget) of in eigen look & feel publiceren op zijn Website. In het kader van voorgaande verleent DTG aan Contractant een niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht om de Reviews voor eigen gebruik en in overeenstemming met de Overeenkomst te publiceren op zijn Website. Contractant is niet gerechtigd om een Review aan te passen.
3.7    Indien Contractant van mening is dat een Review in strijd is met de Gebruiksvoorwaarden, kan hij bij DTG een klacht indienen met het verzoek om de Review te verwijderen. De klacht zal in overeenstemming met de Klachtenprocedure worden afgehandeld.
3.8    Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, is DTG gerechtigd (maar niet verplicht) om de Reviews te (laten) publiceren op de door haar aangewezen website(s) van DTG en/of in zoekmachines en/of websites van andere partners. Deze partners worden op de website van DTG bekendgemaakt. DTG draagt er zorg voor dat Klanten akkoord gaan met het gebruik van hun Reviews in deze zoekmachines en websites.
3.9    Gedurende kantooruren (tussen 9:00 en 17:00 uur op werkdagen) zal DTG Contractant online en telefonisch ondersteunen bij het gebruik en het instellen van het Klantbeoordelingssysteem. DTG zal zich inspannen om vragen adequaat en binnen een redelijke termijn te beantwoorden. Contractant staat er voor in dat de medewerkers die DTG om ondersteuning vragen voldoende gekwalificeerd zijn.
3.10    Contractant is uitsluitend gerechtigd het Klantbeoordelingssysteem en de Dienst voor zichzelf te gebruiken en zal deze niet aan derden ter beschikking stellen en ook niet op een andere wijze (commercieel) exploiteren.
3.11    Contractant is niet gerechtigd om Reviews over zichzelf te (laten) plaatsen. Indien DTG verneemt of het vermoeden heeft dat een Review door Contractant zelf is geschreven, is zij gerechtigd de Review te verwijderen en de toegang tot de Dienst te blokkeren.

4. Klant- en Persoonsgegevens
    DTG  als bewerker
4.1    Contractant kan het Klantbeoordelingssysteem gebruiken om zijn Klanten een mail te sturen met daarin een link naar de Reviewtool. In dat kader zal Contractant persoonsgegevens (e-mailadressen) van zijn Klanten in het Klantbeoordelingssysteem invoeren. Met betrekking tot deze verwerking van de persoonsgegevens treedt Contractant op als ‘verantwoordelijke’ en DTG als ‘bewerker’ in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens (‘Wbp’). De overeenkomst tussen Contractant en DTG is een bewerkersovereenkomst in de zin van artikel 14 van de Wbp.
4.2    DTG zal de door Contractant in het Klantbeoordelingssysteem ingevoerde persoonsgegevens uitsluitend ten behoeve van de uitvoering van diens verplichtingen uit de Overeenkomst en niet voor andere doeleinden verwerken. DTG betracht geheimhouding ter zake van alle persoonsgegevens die zij in verband met de Overeenkomst van Contractant ontvangt. DTG stelt de persoonsgegevens niet aan derden (anders dan goedgekeurde sub-bewerkers) ter beschikking.  

4.3    DTG neemt alle passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen een passend beveiligingsniveau gelet op de gevoeligheid en aard van de persoonsgegevens die worden verwerkt. DTG staat toe dat op voorafgaand verzoek van Contractant, Contractant een audit mag verrichten om te onderzoeken of DTG haar verplichtingen als bewerker onder de Overeenkomst nakomt. DTG zal procedures in stand houden en maatregelen treffen die er op gericht zijn om eventuele beveiligingsincidenten en datalekken redelijkerwijs te detecteren, daarop actie te ondernemen en te herstellen. Indien een incident plaatsvindt zal DTG Contractant zo spoedig mogelijk hierover informeren.
4.4    Contractant staat er voor in dat zijn verwerking van de persoonsgegevens, waaronder ook begrepen het versturen van de e-mails, voldoet aan de eisen uit de Wbp en de Telecommunicatiewet en niet anderszins onrechtmatig is jegens derden (waaronder de Klanten). Contractant vrijwaart DTG volledig voor alle kosten en schade (waaronder mede begrepen schade als gevolg van claims van Klanten of als gevolg van eventuele boetes of andere rechtsmaatregelen opgelegd door een toezichthoudende instantie (waaronder ACM of de Autoriteit Persoonsgegevens) die op enige wijze voortvloeien uit en/of verband houden met zijn verwerking van de persoonsgegevens in de Dienst.

DTG als verantwoordelijke
4.5    Via de Reviewtools verwerkt DTG persoonsgegevens van Klanten die met DTG een overeenkomst zijn aangegaan voor het gebruik van de dienst van DTG. DTG draagt er zorg voor dat de verwerking van deze persoonsgegevens voldoet aan de Wbp, de Gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van DTG. DTG is voor deze verwerking ‘verantwoordelijke’ in de zin van de Wbp.
4.3    DTG is te allen tijde gerechtigd om de klant- en persoonsgegevens te anonimiseren en vervolgens op geaggregeerd en geanonimiseerd niveau de in het kader van de Dienst te gebruiken (i) voor onderzoeksdoeleinden en (ii) om de Dienst te kunnen optimaliseren.

5. Gebruik van sterren in Google AdWords en zoekresultaten
5.1    Indien Contractant beschikt over een Google AdWords campagne, biedt Google de mogelijkheid om de gemiddelde score van de Reviews om te zetten in ‘oranje sterren’ (1 t/m 5) in de AdWords advertenties. Voorwaarde hiervoor is dat voor Contractant tenminste 30 Reviews, met een gemiddelde score van 7 of hoger, zijn geplaatst.
5.2    Google biedt eveneens de mogelijkheid om de in artikel 5.1 genoemde ‘oranje sterren’ te publiceren in de organische zoekresultaten van Google. Om dit te bewerkstelligen moet Contractant op de Website gebruik maken van "Rich Snippets". Meer informatie hierover is te vinden op: https://support.google.com/webmasters/answer/99170?hl=nl
5.3    Google is volledig verantwoordelijk voor de publicatie en het gebruik van de ‘oranje sterren’  in de AdWords campagne en/of de organische zoekresultaten. Contractant is er mee bekend en akkoord dat DTG niet aansprakelijk kan worden gehouden voor de door Google aangeboden diensten of producten, noch voor enige gebreken of fouten daarin. Bij eventuele klachten dient Contractant zich tot Google te wenden.

6. Duur van de Overeenkomst
6.1    Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, wordt de Overeenkomst aangegaan voor een initiële looptijd van drie (3) jaar. Na afloop van deze initiële periode wordt de Overeenkomst steeds stilzwijgend verlengd met periodes van één (1) jaar, tenzij de Overeenkomst door één van de partijen uiterlijk twee (2) maanden voor het einde van de contractperiode schriftelijk wordt opgezegd.

 

GEBRUIKSVOORWAARDEN KLANTBEOORDELINGSSYSTEEM

De Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassingen op het gebruik van het klantbeoordelingssysteem van DTG B.V., gevestigd aan de Herikerbergweg 88, (1101 CM) Amsterdam, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 27198207 (hierna: ‘DTG’).  

Door je review in te vullen en op de ‘verzend’ button te klikken ga je akkoord met de toepasselijkheid van deze Gebruiksvoorwaarden. Wij adviseren je om deze Gebruiksvoorwaarden goed door te lezen en een kopie daarvan te bewaren voor je eigen administratie.

Artikel 1    Definities
In deze Gebruiksvoorwaarden hebben de onderstaande termen en uitdrukkingen (zowel en enkelvoud als in meervoud) de volgende betekenis:
Bedrijf:    de onderneming waarvan de Gebruiker een product of dienst heeft afgenomen;
Enquête:     een vragenlijst op basis waarvan Gebruiker een Review kan geven;
Gebruiker /Je:    een natuurlijk persoon, ouder dan 16 jaar, die met DTG een overeenkomst heeft gesloten voor het plaatsen van Review;
Dienst:    de overeengekomen dienst van DTG bestaande uit het verzamelen en publiceren van Reviews;
Review:     een door Gebruiker geplaatste beoordeling van een Bedrijf, inclusief de ingevulde persoonlijke informatie (zoals voornaam, woonplaats, leeftijd of gekochte product);
Website:    de overeengekomen website www.klantenvertellen.nl

Artikel 2     Plaatsen van Reviews en levering van de Dienst
2.1    DTG biedt je de mogelijkheid om via de Dienst Enquêtes in te vullen en een Review achter te laten.
2.2    Je Review (inclusief persoonlijke informatie) kan worden gepubliceerd op de Website, de website of andere media van het Bedrijf en in zoekmachines en/of websites van andere partners van DTG welke op de Website bekend worden gemaakt. Deze partners kunnen van tijd tot tijd wijzigen.
2.3    De Review (inclusief de door jou ingevulde persoonlijke informatie) wordt alleen aan het betreffende Bedrijf verstrekt indien dit Bedrijf daarvoor met DTG een overeenkomst heeft gesloten. Het Bedrijf is in dat geval gerechtigd, doch niet verplicht, om de Reviews te publiceren op zijn website. Indien het Bedrijf tot publicatie van de Reviews overgaat dient hij alle Reviews te plaatsen; hij mag dus geen selectie maken. Het Bedrijf is gerechtigd om de Reviews in een eigen look en feel te publiceren.
2.4    DTG is gerechtigd om een wijziging aan te brengen in de Review of om deze te verwijderen, zonder dat je recht hebt op enige vorm van schadevergoeding. DTG kan dit bijvoorbeeld doen indien de tekst van de Review (onnodig) lang is, indien de door jou ingevulde persoonsgegevens niet correct zijn, indien je in strijd handelt met artikel 3 of indien het Bedrijf een klacht over de Review heeft ingediend, een en ander conform artikel 5.
2.5    Het Bedrijf is niet gerechtigd om wijzigingen aan te brengen in de Reviews.
2.6    Door een Review op de Website te plaatsen verleen je DTG, een eeuwigdurend, onherroepelijk, royalty-free en onbeperkt recht om de Review in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden te gebruiken.

Artikel 3    Voorwaarden aan het gebruik van de Dienst  
3.1    Je staat er voor in dat alle (persoons)gegevens die je in het kader van de Dienst verstrekt, zoals je naam, adres en e-mailadres volledig, juist en actueel zijn en dat je de Dienst uitsluitend voor jezelf gebruikt.
3.2    Je bent aansprakelijk voor de inhoud van de Reviews en garandeert dat:
a)    de inhoud daarvan niet vals, bedrieglijk, frauduleus of op andere wijze onrechtmatig en/of in strijd met de wet is;
b)    je met de Review anderen (waaronder het Bedrijf waarover je een Review geeft) niet onheus bejegent, bijvoorbeeld door het plaatsen van discriminerende, aanstootgevende of beledigende teksten;
c)    de Review uitsluitend gebaseerd is op jouw eigen ervaring met het Bedrijf en deze ervaring niet langer dan 6 maanden geleden heeft plaats gevonden. Deze periode van 6 maanden is niet van toepassing indien je de Review plaatst naar aanleiding van een verzoek daartoe van het Bedrijf;
d)    de Review niet bedoeld is als reactie op andere Reviews;
e)    de Reviews geen persoonsgegevens, of andere beschrijvingen die te herleiden zijn tot een persoon bevat;
f)    je de belangen en de goede naam van DTG en haar Dienst in het bijzonder, niet zult schaden.

Artikel 4    Persoonsgegevens   
4.1    Via de Dienst verwerkt DTG persoonsgegevens van Gebruikers. DTG is “verantwoordelijke” in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens (“Wbp”) en draagt er zorg voor dat de verwerking van deze persoonsgegevens voldoet aan verplichtingen opgenomen in de Wbp.
4.2    Het in Bijlage 1 opgenomen Privacybeleid is van toepassing op het gebruik van deze persoonsgegevens door DTG.

Artikel 5    Klachtenprocedure  
5.1    Indien een Bedrijf of een andere derde van mening is dat je Review in strijd is met de Gebruiksvoorwaarden, kan deze DTG per mail verzoeken om je Review te verwijderen. DTG zal je zo spoedig mogelijk per mail van de klacht op de hoogte stellen en je in de gelegenheid stellen om verweer te voeren. De klacht zal vervolgens binnen veertien dagen worden afgehandeld.
5.2    Tijdens de behandeling van de klacht kan de Review (tijdelijk) verwijderd worden.

Artikel 6    Intellectuele eigendomsrechten
6.1    Alle intellectuele eigendomsrechten en overige rechten met betrekking tot de Dienst (waaronder mede maar niet uitsluitend, begrepen de website van DTG, afbeeldingen, vormgeving en overige materialen) berusten bij DTG of haar licentiegevers. Er vindt geen overdracht van intellectuele eigendomsrechten plaats.
6.2     Je mag de Dienst uitsluitend gebruiken voor de doeleinden die in deze Gebruiksvoorwaarden staan beschreven. Je bent niet gerechtigd (onderdelen van) de Dienst op welke wijze ook aan derde(n) beschikbaar te stellen, te reproduceren, verspreiden, wijzigen, of op welke wijze dan ook in ander materiaal, een andere website of andere software of dienst te verwerken of te embedden, te onderwerpen aan reverse engineering, afgeleide producten of diensten te creëren danwel anderszins te gebruiken anders dan conform het doel van de overeenkomst.
6.3    Je staat er voor in dat jouw Review of andere door jou ter beschikking gestelde materialen geen inbreuk maken op rechten van derden en dat je gerechtigd bent deze materialen aan DTG ter beschikking te stellen.

Artikel 7    Uitsluiting garanties en aansprakelijkheid DTG
7.1    Ofschoon wij met betrekking tot (de inhoud van) de Dienst de uiterste zorg nastreeft, kunnen wij niet instaan voor de aanwezigheid van eventuele gebreken of andere onvolkomenheden waaronder in het bijzonder onvolledigheden of onjuistheden in publicatie van je Review(s). DTG is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele gebreken of andere onvolkomenheden in of ten aanzien van Dienst waaronder begrepen de Website.
7.2        DTG is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade veroorzaakt door een aan haar toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen. De totale aansprakelijkheid van DTG kan nimmer meer bedragen dan Euro 25,- per gebeurtenis, waarbij een reeks van gebeurtenissen als één gebeurtenis wordt beschouwd. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan (i) de kosten die je redelijkerwijs hebt moeten maken om de tekortkoming van DTG te herstellen of op te heffen, zodat de prestatie van DTG wel aan de overeenkomst beantwoordt, (ii) redelijke kosten ter voorkoming of beperking van zulke schade en (iii) redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang daarvan.

Artikel 8    Slotbepalingen
8.1    DTG is gerechtigd de Gebruiksvoorwaarden te wijzigen. De wijziging zal via de Website op een andere wijze aan je bekend worden gemaakt. Indien je de wijziging niet accepteert kan je je gebruik van de Dienst per de datum waarop de wijziging ingaat beëindigen. De beëindiging leidt niet tot een verwijdering van de Reviews.  
8.2    Op de overeenkomst en deze Gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
 

PRIVCACYBELEID VOOR KLANTBEOORDELINGEN

Dit Privacybeleid is een bijlage bij de Gebruiksvoorwaarden van DTG BV. In het Privacybeleid wordt gebruik gemaakt van de in artikel 1 van de Gebruiksvoorwaarden opgenomen definities. Het Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die wij in het kader van onze Dienst verwerken.

Door een Review te plaatsen en op de ‘verzend’ button te klikken geef je toestemming om je persoonsgegevens, in overeenstemming met dit Privacybeleid, te verwerken.

Wij adviseren je om het Privacybeleid goed door te lezen en een kopie daarvan te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
DTG B.V.
Herikerbergweg 88
1101 CM Amsterdam
Tel : (013) 700 97 09
Kamer van Koophandel nummer: 27198207.


De functionaris gegevensbescherming is bereikbaar via info@klantenvertellen.nl.

De verwerking van de persoonsgegevens is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens onder nummer 1530506.

2. Welke gegevens verwerkt DTG en voor welk doel
2.1    DTG verwerkt de persoonsgegevens die je bij de plaatsing van je Review invult op de Website. Het gaat om de volgende persoonsgegevens: naam, woonplaats, e-mailadres (verplicht).
2.2    De door jou ingevulde persoonsgegevens, en eventuele andere informatie die je op de Website  hebt ingevuld, worden gebruikt voor de uitvoering van de overeenkomst en meer specifiek voor de volgende doeleinden:
(i)    je naam en woonplaats worden samen met de Review verstrekt aan het Bedrijf waarop de Review toeziet;
(ii)    de Review wordt samen met je voornaam en woonplaats gepubliceerd op de website van het Bedrijf en op de website en in zoekmachines van de door DTG bekend gemaakte partners;
(iii)    je naam en e-mailadres kunnen worden gebruikt voor het behandelen van vragen en/of klachten, het verstrekken van de door jou aangevraagde informatie en om contact met je op te nemen in geval van klachten of vragen over je Review.
2.3    Uitsluitend indien je daarvoor toestemming hebt gegeven gebruiken we je naam en e-mailadres voor het per e-mail versturen van onze nieuwsbrief met nieuws over gelijksoortige producten en diensten of tips van DTG. Indien je deze e-mails niet meer wenst te ontvangen kan je daar tegen bezwaar maken door een mail te sturen naar het in artikel 1 opgenomen e-mailadres van de functionaris gegevensbescherming.
2.4    DTG kan niet uitsluiten dat het Bedrijf de in de Review opgenomen persoonsgegevens linkt aan haar eigen klantgegevens en zodoende achterhaalt dat de Review van jou afkomstig is. De mogelijkheid bestaat dat het bedrijf als gevolg van de Review contact met je opneemt.
2.5    Gedurende de periode dat je Review via onze Dienst wordt gepubliceerd worden je persoonsgegeven door ons opgeslagen en verwerkt. Indien en zodra je Review wordt verwijderd, zullen wij ook je persoonsgegevens verwijderen.
2.6    DTG kan de persoonsgegevens anonimiseren en vervolgens op geaggregeerd en geanonimiseerd niveau de in het kader van de Dienst te gebruiken (i) voor onderzoeksdoeleinden en (ii) om de Dienst te kunnen optimaliseren.
2.7    Via de Website verwerkt DTG verder IP-adressen van Gebruikers. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om te controleren of de Dienst op rechtmatige wijze wordt gebruikt en de Gebruiker bijvoorbeeld niet meerdere Reviews voor hetzelfde bedrijf plaatst. Vervolgens worden deze verwijderd of geanonimiseerd.

3. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers
3.1    Ter bescherming van je persoonsgegevens hebben wij passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Hiermee worden je persoonsgegevens beveiligd tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.
3.2    Voor de verwerking van de persoonsgegevens maken wij gebruik van diensten van derden, zogenaamde bewerkers. Deze bewerkers verwerken de persoonsgegevens uitsluitend in opdracht van ons. Met de bewerkers hebben wij een bewerkersovereenkomst gesloten waarin de bewerker wordt verplicht om alle verplichtingen uit de Wet bescherming persoonsgegevens, de Europese algemene verordening gegevensbescherming en dit privacybeleid na te leven. Via de functionaris gegevensbescherming kan een lijst worden opgevraagd van onze bewerkers.

4. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten
4.1    Via onze klantenservice (info@klantenvertellen.nl) kan je bij ons een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Op je verzoek zullen wij eventuele wijzigingen ook doorgeven aan het Bedrijf die je Review heeft gepubliceerd. We zullen je verzoeken steeds onverwijld in behandeling nemen en je, in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek, informeren over het vervolg dat we aan het verzoek hebben gegeven. Indien wij je verzoek niet inwilligen zullen we dat altijd nader toelichten.
4.2    Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met onze klantenservice (info@klantenvertellen.nl). Wij zullen het bezwaar onverwijld, in ieder geval binnen een maand, in behandeling nemen en de betreffende persoonsgegevens verwijderen.
4.3    Eventuele wijzigingen, verwijderingen of andere beperkingen in het gebruik van je persoonsgegevens zullen worden verwerkt in je Review en worden doorgegeven aan het Bedrijf die je Review heeft gepubliceerd.
4.4    Indien je klachten hebt over de wijze waarop wij je persoonsgegevens verwerken of je verzoeken behandelen, kan je contact opnemen met onze functionaris gegevensbescherming (info@klantenvertellen.nl). Indien dit niet leidt tot een oplossing kan je natuurlijk altijd gebruik maken van je recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) of een beroep te doen op de bevoegde rechter.
4.5    Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze klantenservice (info@klantenvertellen.nl).

5. Wijzigingen
Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.

6. Overgang van overneming
Bij de verdere groei en ontwikkeling van DTG kan het voorkomen dat een of meer onderdelen of activa van de onderneming (waaronder de Dienst) worden overgedragen aan een derde. Als daarvan sprake is, kan in dat geval ook de daarmee verband houdende (persoons)gegevens worden overgedragen aan deze derde. Indien deze situatie zich voordoet zullen wij je hierover via de mail tijdig informeren. Indien je het niet eens bent met deze overdracht, kan je natuurlijk altijd de overeenkomst beëindigen of ons verzoeken om je persoonsgegevens te verwijderen.


Een greep uit de aangesloten bedrijven

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
A D Elektra
A tot Z Verhuizingen
A&A van der Velde Schilder & Afwerking
a&m impact internetdiensten
A&MV Advies
A-Krediet
A-Z Barbecue & Gourmet Party Service
A. Duinmeijer & Zn. B.V.
A. Rodermond Schilderwerken
A. Staal-Hartgers B.V.
A. van Beest Schilderwerken
A. van de Wetering & Zn. B.V.
A.A.B. Rodentia
A.D.S. Rioolreiniging B.V.
A.J. Prins Kantoorboekhandel
A.O. Smith Water Products
A.S. Lifttechniek
AA Glashandel
AA Verhuizers B.V.
AAG Opleidingen
Aalbers Schilderwerken B.V.
Aalbers voor Verf & Wonen
Aanblik BV
AandeHammermolen
AanhangerKopen.nl
Aankoopmakelaar Noorderland
Aanleg voor groen
Aannemersbedrijf Henry Sangers
Aannemersbedrijf J.M. Putter
Aannemersbedrijf Kuilboer & de Boer
Aannemersbedrijf Ruud Martens
aannemingsmij. H.M. van Scheppingen b.v.
AAPEHA
Aardoom Hoveniers
Aarts & Poortinga Advocaten
Aarts loodgietersbedrijf
AAS Veiligheid
Aazet Kozijnen - Zonwering
AB Direct
AB Vakwerk
AB Woningonderhoud
AB?D ZakelijkSpreken
ABA Bandenservice Stolwijk B.V
ABB Ongediertebestrijding
ABBA trapliften
ABC Auto Banden Centrum
ABC Autolease
ABC Banden & Autoservice
ABC Clinic
ABC Den Hartog Verhuizingen
ABC Tapijtreiniging & -wasserij
Abel Grand Café Restaurant
Abemec Onderhoud
Abemec Verkoop
ABG Solar
Abma Schreurs Advocaten Notarissen
ABS Bouwsystemen
ABT Accountants
Academie aan de Angstel
Academie Mercuur
Academie voor Arbeidsmarktcommunicatie
Academie voor de Rechtspraktijk
Academie voor Holistisch Coachen
Academie voor Medezeggenschap BV
Academie voor Midden Management
Academie voor NLP
Academie voor Psychologica
Academie Wending
Academisch Talencentrum / Universiteit Leiden
Academy 4 Learning & Development
Academy for Leadership
Academy of Minds
Academy4-Agressie
Academy4-HRM
Academy4-Informatica
Academy4-Internet
Academy4-IT
Academy4-OR
AcademyOnline
Acaleph
Accent Organisatie Advies
Accentic
ACCL - Academie voor Communicatie & Leven
Accommodatie De Zuidkaap
Accommodatie- en Rijwielverhuur Haantjes
Accountantsportal
Accress Apeldoorn BV
AccuRaad Training & Advies
Aceview
Achmea
Achter het Fornuis
Achterberg Schilders
Ackermans ambachtelijke schilderwerken
Acknowledge Ackademy
ACM Fleetforce
ACM Opleidingen
Acosorb
Acquiro
ACS Office
Actemium
Actief Werkt!
Actielaminaat | SOLFLEX zonwering
Actior Office Supplies
Activate your Business
activate.me
ActivLease
Acto Informatisering B.V.
Actuarieel genootschap & Actuarieel Instituut
Actueel Kantooropleidingen
Actus Notarissen
Acupunctuur Lieveld
Acupunctuur Watjer
ad acta mediation
Ad Verhoeven Mechanische Beveiliging
Ad Voesenek Zonwering
Adcio carpets in- and outdoor
Adficom vastgoeddiensten B.V.
Adfin Partners
Adimco
Adisat - Opleiding Mindful Coachen
ADL demo
ADL Narrowcasting
Admanager.nl
AdmAutom
ADME Organisatie Advies
Administratie DCR
Administratie en Belastingadviesbureau Peijs en Kloos
Administratie en Belastingadviesbureau Peter Guyt
Administratiekantoor E. Klijn
Administratiekantoor Feenstra
Administratiekantoor Groot Amsterdam
Administratiekantoor H.W. Oosting Jr.
Administratiekantoor Mulders
Administratiekantoor Terlouw
Administratiekantoor Veenstra
Admintax
Admiraal Schilderwerken
AdMova
ADR-opleider.nl
Advance Groep B.V.
Advanced Computing Management BV
Adventure King
Advies en zo
Advies Trainings en Coachingsbureau INFÁCY Bedrijfsopleidingen
Adviesbureau ATIM
Adviesbureau De Financiële Vis
Adviesbureau De Sleutel
Adviesbureau Ing A de Lange
Adviesbureau Kap
Adviesgroep Koeman-De Baronie
Adviesgroep Koning van de Wiel
Adviesgroep Lenssen
Adviesunie
Advocaat Geevers
Advocaat Ondernemingsrecht Marcel van den Ende
advocaatscore.nl
Advocatenbureau van Balen
Advocatenkantoor A Streefkerk
Advocatenkantoor Absolute advocaten
Advocatenkantoor Alliantie
Advocatenkantoor Baldew
Advocatenkantoor Bos
Advocatenkantoor Bosman
Advocatenkantoor De Zaak in Recht
Advocatenkantoor In 't Ven
Advocatenkantoor Kruijdenhof
Advocatenkantoor Kuiper
Advocatenkantoor Seegers & Lebouille
Advocatenkantoor Stouthart
Advocatenkantoor Van Wegen
Advocatenkantoor Zeeland
Advocatuur Wissing & Teunissen
Adwise Internetmarketing
AEC Uden
Aecius Juridisch Advies
AEDCompany
AEDdocent Reanimatietrainingen
Aegolius
AEGTE Organisatieontwikkeling BV
AeroZone Entertainment Group
AFAS Software
Afium Bouwmaterialen
AFOS Administratie & Advies
Afscheidscentrum & crematorium Andringastate
Afslag12
After All Vakopleidingen Bloemschikken
AG architecten
AGConsult
Agelink Uitvaartzorg
AgiliX Agile Consulting BV
AGP Business Software
Agricentrum Van der Kroon
Agrilog heftruckopleidingen & veiligheidstrainingen
Agro XL
Aidas Sales
AikiContact
AikidoManagement
AIMED Solutions B.V.
AircoRent
Airview Luchtbehandeling B.V.
AJ Elektrotechniek
AJM Training & Coaching
Aker consultancy
Akerendam Assessment Center
Akerendam Digitaal
Akkermans & Partners Cognitief
Akkermans leisure & golf
Akkers Training & Coaching
AKL Advocatuur
AKL Training
Akragon Advocatuur
Aksent op Schoon
AKTANT
Akteos Nederland
Aktiviteitenpark De Wilgenweard
Al!nea - Cursussen voor zakelijk schrijven
Alba Academie
Albarello
Albatros Banden
Albers Euromovers
Albert Schweitzer Ziekenhuis
Alblas Vloeren
Alefprojects
Alert Management Consultants
Alex van Groningen BV
Alfa Laval Benelux B.V.
Alfa ramen en deuren
Alfa-college
Alfabeta Tekst en Training
Algedi Consult
Alie en Wendy Beauty School
ALIGHTcareers
ALKU ontdekkingscentrum Middelburg
ALKU ontdekkingscentrum Tilburg
All For Eyes
All Office DeSB
All Office Kuipers b.v.
All Office Van den Corput
All Office Van Lint
all-in 1 schilders
ALL-IN GLAS
All-In Vastgoedonderhoud
All-intraining
Allegoeds Groepshotel Het Bosgoed
Allekabels.nl
Allergenen Consultancy
Alles
Alles Schilderen
Alles Wisselt
Allez-Y Sport Organisatie B.V.
Allfree demo test
Allround Office Academy
Allroundschilder Rein Hulskers
Alluma
Allure Tuinen
Allurepark De Krakeling
Allurepark de Lucht
Allurepark de Thijmse Berg
Allurepark Laag Kanje
Alma Parket
ALNI Opleidingen
Alpha Paint
Alpha Security
Alpha Six IT
Alpha Talen
ALPHENPOORT
Alruco Serrebouw
Alsta Nassau
Altena Optiek
Alternet
AlterVision
Altha lingua Taaltrainingen
Altijdsporten.nl
Altis Keukens
Altra Advies & Training
Alu-reH B.v.
Aluku Zuidland BV
Alumni Groep
Alvasi Reclame
AM Dakdekkers
Amadeos
Ambacht Optiek
Ambachtse Notarissen
Ambiance Braad Stoffering
Ambiance Dekazon
Ambiance Gouda
Ambiance Leimuiden
Ambiance Zonwering Avalon
Ambiance Zonwering Bakker
Ambiance Zonwering Bestosol
Ambiance Zonwering Broere
Ambiance Zonwering Flevosol
Ambiance Zonwering Goes
Ambiance Zonwering Haarlem
Ambiance Zonwering Harderwijk
Ambiance Zonwering Havaro
Ambiance Zonwering Heko-Becewe
Ambiance Zonwering Jaleco
Ambiance Zonwering Kolsters
Ambiance Zonwering Lommel
Ambiance Zonwering Nijmegen
Ambiance Zonwering Noens
Ambiance Zonwering Resec
Ambiance Zonwering Roosendaal
Ambiance Zonwering Rotterdam
Ambiance Zonwering Runhaar
Ambiance Zonwering Seiger
Ambiance Zonwering Starflex
Ambiance Zonwering Strikkers
Ambiance Zonwering Tetteroo
Ambiance Zonwering van der Wal
Ambiance Zonwering Van Dijk
Ambiance Zonwering Van Ewijk
Ambiance Zonwering van Leeuwen
Ambiance Zonwering van Steenoven
Ambiance Zonwering Veenendaal
Ambiance Zonwering Verplancke
Ambiance Zonwering Visser
Ambiance Zonwering Zonluik
Ambifloor
Ambisio
Ambitie aan zet
Ameland Adventure
Amelior
AMETHIST Developing People
AMK Inventis (degoedkoopsteBHVcursus.nl)
Amnez Telecom
Amphia
Amstelland Kozijnen
Amsterdam Business School
Amsterdam Business School
Amsterdam School of Real Estate
Amsterdams ADR instituut
Amsterdamseuitjes.nl
AmySoft
ANAC Carwash Anderlecht
ANAC Carwash Antwerpen
ANAC Carwash Borsbeek
ANAC Indoorkarting & Paintball
Analytics Agency
Anand
Ananda Yoga Centrum
Andre de Visser Schilderspecialist
Andrea Davelaar Training-Coaching-Acting
Andreas Wand Consulting
Andrews Sykes BVBA
Andrews Sykes Klimaatverhuur
Andries tekst & advies
ANDRZ Coaching & Training
Animal-city
AnimalCare Dierenartsen
Animo Ontstoppingsdienst en Riolering
Animotion
Anker & Kompas
ANKO Verzekeringsdienst
Annelies van Son Automatiseringsadvies & Opleidingen
Annie van Gansewinkel Creatief schrijven
Ant. Duijn Keukens
Anthony van Dinter Schilderwerken
Antonio Olivera (Zakelijk Spaans)
Antwan Tuin Totaal Rotterdam
Antwan Tuintotaal
AOC Clusius College afdeling MLTUS Hoorn
AOC Snijders
AOC Snijders BV
AOG School of Management
AP-modeling
APC Holland
APC Opleidingen
Apelles Schilderwerken
Apetrotse Kinderen
Aphrodite's Thermen
Apollo Medical B.V.
Apollo Verhuizingen
Appalti
Appartementenboerderij Havelte
Appartementencomplex Ameland State
Appartementencomplex Bosch en Zee
Appartementencomplex De Graaf van Egmont
AppCert learning
Appelscha Outdoor
Appical BV
Apple Tree
AppliGate Consultancy
Applinet BV
Apply Opleidingen
AppMKB
Apprenza Cosmedisch Instituut
APS
APS-BV
Aqua Solar
Aquacentrum Bremerbergse Hoek
Aquadelta Exploitatiemaatschappij B.V.
Aqualaren
Aquarius International Tapijt- en Meubelreiniging
AquaSunParken
aquatest
AR Coaching
ARAM Academy
Arbeidsrechter.nl
Arbex Security
Arbo Support bv
ArboNed Keurcompany
ArboVision
Architectdirect.nl
ArchiXL Opleidingen
Ardoer
Ardoer Campingresort De Meerpaal
AREA Occupier Solutions
Arentsen Boekhandel
AREPA Argus
Arepa Training & Consultancy B.V.
Argenta Consult
Argos Computertrainingen
Arigato.nl
Aristo Coaching
Arjan Buninga Schildersbedrijf VOF
Arjan van Vliet Hoveniersbedrijf
Arjan Zuidhof | Slimmer Werken Advies
Arjen Verhuurt
Armslag Flexbranche Opleidingen
Arnhemse zwembaden
Arno Kelderman Schildersbedrijf
Arno Smits catering
Arnold Baltus Schilderwerken
Arnold van Essen de Schilder
Aron Jacobs Schilderwerken
Arrow ECS Nederland
ArrowECS BV
ARS-Rosmalen
Art and the City Com
Art in the Attic
Artiestenbureau.nl
Artison
Artist Agency Nederland
Arto Recruitment
ARTRA Arbeidsmarkttrainingen
Arts en Zoon
Arvelo
Arvesto
AS Glashandel
AS Packaging
Ascencio.nl
Ascender
Ascender
Aserto training & personeelsadvies
Asessor
Asintik B.V.
ASP Adventure
Aspect vooruitgaan... door stil te staan
Asphalia B.V.
Asscheman - De Verhuizers
Assemblee Speakers
Assertief.nl
Assicuro Insurance
Assicuro Private Insurance
Associatie voor Coaching
Associatie voor OrganisatieOntwikkeling
Association for International Arbitration
Assurantie Advieskantoor Brandsma BV
Assurantiebedrijf Froonacker
Assurantiesite.nl
Astrum Tuin en Groenprojecten
ASV Webdesign
AT Academycoaching
AT Academyconsulting
AT Computing
At The Promise
ATAG Verwarming Nederland BV
Atal B.V.
ATELIER 202C
Atelier Bojo
Atelier deSchets
Atelier Femke Bourgonje
Atelier Riekie
ATEX Focus
ATEXdirect
ATEXelearning.nl
Atexonline
Atlantic Bedden
Atlantis Schildersbedrijf
Atma Instituut
ATO-Oenkerk Bedrijfstrainingen
ATOR Opleidingen
ATS massageopleidingen
Atsma Franke Boekhandel
atSync
Attention Marketing
Attractieverhuur Moonen
Auberge de Hilver b.v.
Audio Rent Service
Audit College
Audit orde BV
Augustijn Instituut
Auping Plaza Gouda
Aura BV
Austerpark Chalet & Caravanpark
Auto Greven
Auto Hoogenboom Schadeservice
Auto te Water
Auto Trader
Autodemontage en Revisiebedrijf Elferink
Autoglaz Alblasserwaard
Autoglaz Alphen ad Rijn
Autoglaz Apeldoorn
Autoglaz Arnhem
Autoglaz Barneveld
Autoglaz Breda
Autoglaz Dedemsvaart
Autoglaz Delft
Autoglaz Eindhoven
Autoglaz Emmeloord
Autoglaz Goude
Autoglaz Groenlo
Autoglaz Groningen
Autoglaz Grootebroek
Autoglaz Haaglanden
Autoglaz Haarlemmermeer
Autoglaz Heinkenszand
Autoglaz Kennemerland
Autoglaz Leeuwarden
Autoglaz Nederweert
Autoglaz Nijkerk
Autoglaz Noordwijk
Autoglaz Oss
Autoglaz Purmerend
Autoglaz Raalte
Autoglaz Rotterdam
Autoglaz Rotterdam Centrum
Autoglaz Steenbergen
Autoglaz Tiel
Autoglaz Tilburg
Autoglaz Twente
Autoglaz Utrecht
Autoglaz Winschoten
Autoglaz Ysselsteyn
Autohopper
Autohulpdienst Broekmans
AUTOINDUS | Klantonderzoek
Autokopen.nl
Autoleasecenter - prive lease
Autoleasecenter - zakelijke lease
Autoleasecentrale.nl
AutomaaT
Automat Meppel
Automotions Rent
Autopoetsbedrijf Perfect
AutoRent Europa Service
Autorijschool Gul
Autorijschool Paul Lam
Autorijschool Time2Drive
Autoschade Herstel Paul Hol
Autoschade KWB - Medemblik
Autoschade Oranjedorp
Autoschade Slotboom
Autoschadebedrijf De Nude
Autotrack
AV Intermediars
AV-Tours en Safari's
AVAB Veiligheids advies bureau
Avans+
Aveha Office Products B.V.
Aventus, Sector Economie & Handel
Averca
Aviera Veiligheidsopleidingen
AVK | Innovatie > Training > Advies
Avondopleidingen SKO
Avontuur van de held
AVOP
AVOP Totaalonderhoud
Avoux
AVVM
AW Consultancy
Awareness through the Body
Axisfysio
Axius advocaten & mediators
Axxent Nederland BV
Axxist-De Kantoorgroothandel
Ayers Rock Evenementencentrum
AZ Isolatietechniek
AZ Schildersbedrijf
AZO
’t Hoentje & van der Zalm B.V.
´t Vrielinck VOF
A.C. Rijnberg Logistics
A.J. de Beer Auto's
A.T. Auto's B.V.
A1 Occasions
A27 Auto's
Aanpassingsbedrijf Bierman
ABC Auto's
Aben en Van de Schelde
ABH auto's & accessoires
ACE Autorijschool
ACM Rijopleidingen
AD Autobedrijf American Cars
AD Autobedrijf ANW Auto's
AD Autobedrijf Auto Asbroek
AD Autobedrijf Auto Quick Service Veenwouden
AD Autobedrijf Auto Service Genderen
AD Autobedrijf Auto Wolvega
AD Autobedrijf Autobedrijf B. Helmons
AD Autobedrijf Autobedrijf Bremer V.O.F.
AD Autobedrijf Autobedrijf De Bulk
AD Autobedrijf Autobedrijf Dingerink
AD Autobedrijf Autobedrijf Ditters-Schweckhorst
AD Autobedrijf Autobedrijf Joris Bongers
AD Autobedrijf Autobedrijf van Doorn
AD Autobedrijf Autobedrijf Wil Crielaars V.O.F.
AD Autobedrijf Autocenter Van Deursen Uden
AD Autobedrijf Autocentre Verheijen
AD Autobedrijf Autoservice Elvro
AD Autobedrijf Autoservice Goedhart
AD Autobedrijf Bennie Mulder B.V.
AD Autobedrijf Bert Nijeboer
AD Autobedrijf Burgmeijer
AD Autobedrijf C. Verhoeven Auto's
AD Autobedrijf de Brand
AD Autobedrijf De Soester B.V.
AD Autobedrijf de Waterlaat
AD Autobedrijf de Wetering
AD Autobedrijf de Witte
AD Autobedrijf Fix and Go Hardenberg
AD Autobedrijf Garage Cuypers
AD Autobedrijf Garagebedrijf Bennekom
AD Autobedrijf Gerritsen
AD Autobedrijf Groenouwe
AD Autobedrijf Henk Slettenhaar VOF
AD Autobedrijf HeVa
AD Autobedrijf Jeeninga
AD Autobedrijf Johan Selten
AD Autobedrijf Johan Zomer B.V.
AD Autobedrijf Jos Fikken
AD Autobedrijf Keer
AD Autobedrijf Kemper
AD Autobedrijf Koning Auto's
AD Autobedrijf Kuiken & Zn
AD Autobedrijf Lingewaard
AD Autobedrijf MaKe-Automotive
AD Autobedrijf Marc Mooij
AD Autobedrijf Marco Groen
AD Autobedrijf Marco van Hoof
AD Autobedrijf MEBO
AD Autobedrijf MEBO Schagen
AD Autobedrijf Melissen
AD Autobedrijf Mulders
Ad Autobedrijf Nico Morien
AD Autobedrijf Nieuwegein V.O.F.
AD Autobedrijf Ooijman
AD Autobedrijf Ottink's Auto Service
AD Autobedrijf Paul Roermond
AD Autobedrijf Peeters & Gubbels
AD Autobedrijf Pepers B.V.
AD Autobedrijf R. Boer
AD Autobedrijf Scheepers
AD Autobedrijf Slagter
AD Autobedrijf Slettenhaar Almen
AD Autobedrijf Spakenburg
AD Autobedrijf Steyl
AD Autobedrijf Strijker & Visscher Auto's B.V.
AD Autobedrijf T. van Mensvoort B.V.
AD Autobedrijf Teo Welles
AD Autobedrijf Ter Horst
AD Autobedrijf Theo de Winter
AD Autobedrijf Tibosch
AD Autobedrijf Tonny School
AD Autobedrijf Van Alfen
AD Autobedrijf van der Locht
AD Autobedrijf Van der Vleuten Waspik B.V.
AD Autobedrijf van der Zwaag V.O.F.
AD Autobedrijf van Dompzelaar
AD Autobedrijf Van Lierop
AD Autobedrijf van Lopik B.V.
AD Autobedrijf van Oorspronk
AD Autobedrijf van Rijn V.O.F.
AD Autobedrijf van Vreden
AD Autobedrijf Veenendaal
AD Autobedrijf Verhoeven
AD Autobedrijf Vlassak Autogas V.O.F.
AD Autobedrijf Vossenberg
AD Autobedrijf Vullings
AD Autobedrijf Vullings Venlo
AD Autobedrijf Welles Heerenveen
AD Autobedrijf Wim Wagemans
AD Garage Wolters
Adelaar Auto's
Adriaanse Autoverhuur
AE Auto's
AEEN Exclusieve Automobielen
AFAS Software
Albers Zuidland
Albers Zuidland
Alblas Auto B.V. Papendrecht
Alders Auto
Alders Rijopleidingen
Alkmaarse Garage
Almeers Caravan Bedrijf B.V.
American Cars Schinnen
Amstel Car Service
Amsterdam's Scootercity B.V.
ANAC Carwash Arnhem De Overmaat
ANAC Carwash Arnhem IJsseloord
ANAC Carwash Breda Spinveld
ANAC Carwash Den Bosch de Herven
ANAC Carwash Eindhoven Woensel
ANAC Carwash Nieuwegein Grote Wade
ANAC Carwash Nijmegen
ANAC Carwash Nijmegen Dukenburg
ANAC Carwash Rijswijk in de Bogaard
ANAC Carwash Tilburg Kraaiven
Andriessen bedrijfswagens B.V.
APC HandCarwash & Autopoets Centrum
Apeldoorn & Bloemzaad Verkeersopleidingen
APK Keuringsstation D & P Zoetermeer
ARA Auto Mobility Center
Arend Auto 's-Hertogenbosch
Arend Auto Amsterdam West
Arend Auto Amsterdam Zuid-Oost
Arend Auto Eindhoven
Arend Auto Goirle/ Tilburg
Arend Auto Oisterwijk
Arend Auto Oss
Arend Auto Purmerend
Arend Auto Valkenswaard
Arend Auto Veghel
Arend Auto Weesp
Arend Auto Zaanstad
Arjan Quartel auto’s
Asian Cars
ASV Eindhoven
ASV Veghel
Audenaerde Automotive
Audi VW Eindhoven
Auto Mido
Auto & Service
Auto 't Hooft B.V.
Auto 66 B.V.
Auto A-Z Heerlen B.V.
Auto Aaltink B.V.
Auto Accent Best
Auto Akkrum
Auto Allerts B.V.
Auto Bakker Dirksland
Auto Beerda B.V.
Auto Beilen
Auto Berkelland B.V.
Auto Biermans B.V.
Auto Blaschke B.V.
Auto Bleeker Oldenzaal
Auto Blom
Auto Bongers V.O.F. Sittard
AUTO BOON
Auto Bustin V.O.F.
Auto Cammingha
Auto Center Oostvoorne
Auto Center Piet Ooms
Auto Centrale Alkmaar
Auto Centrum Baarlo
Auto Centrum Bommelerwaard B.V.
Auto Centrum Leidschendam
Auto Connections
Auto Crew Waddinxveen
Auto de Bruin
Auto De Groot Haren B.V.
Auto de Kievit
Auto Dekker B.V.
Auto Dekker en Jobse
Auto Drielanden V.O.F.
Auto Edison B.V.
Auto Eerdman
Auto Egberts B.V.
Auto en Motorrijschool A. van Waardenburg
Auto Esgee B.V.
Auto Europa Italie
Auto Fischer Enschede
Auto Flikweert
Auto Goedhart Stedendriehoek B.V.
Auto Goes
Auto Graveland
Auto Gulberg
Auto Hekwolter of Hekhuis
Auto Huitink B.V.
Auto Hunnekens B.V.
Auto Jansingh
Auto Janssen Echt BV
Auto Jawes Ede B.V.
Auto Jetten Cuijk B.V.
Auto Jorg
Auto Kallen B.V.
Auto Kanen
Auto Kar
Auto Kasva
Auto Kemp
Auto Klaver 5 B.V.
Auto Klein Gunnewiek
Auto Knobben
Auto Koese Middelharnis B.V. 
Auto Kolkman
Auto Kraak
Auto Kriek Service
Auto Kuijer B.V.
Auto Lancker
Auto Lemmer
Auto Londen De Meern B.V.
Auto Luykx
Auto Maikel
Auto Makelaarz
Auto Martens
Auto Mensinck
Auto Mertens
Auto Middelweerd
Auto Moonen
Auto Muis
Auto Nouws
Auto Oldeman
Auto Olijnsma
Auto Oosterhof Grijpskerk
Auto Oosterhof Leek
Auto Palace Emmen
Auto Palace Harderwijk
Auto Palace Hoogeveen
Auto Palace Kampen
Auto Palace Putten
Auto Palace Zwolle
Auto Pippel B.V.
Auto Pleizier
Auto Potgieter B.V.
Auto Pul
Auto Reef Driebergen
Auto Reef Nieuwegein
Auto Reinders B.V.
Auto Remco
Auto Rens
Auto Reuvers
Auto Rima B.V.
Auto Roest bv
Auto Schaap B.V.
Auto Schiphorst
Auto Schloesser
Auto Service Aal-Storteboom
Auto Service Centrum Scherpenzeel B.V.
Auto Service Dekker
Auto Service Doorten B.V.
Auto Service Haarlem
Auto Service Kerschoten
Auto Service Klumpers
Auto Service Ossendrecht
Auto Service Pool
Auto Service Punt B.V.
Auto Service Ronde
Auto Service Tilburg
Auto Sinnema
Auto Smeeing | Verkoop
Auto Smeeing | Werkplaats
Auto Spijker BV
Auto Sport Brouns B.V.
Auto Swaanen
Auto Synyco B.V.
Auto Tensen - Enkhuizen
Auto Tinselboer
Auto Totaal BV
Auto Totaal Houten
Auto Uniek
Auto Urkhoven
Auto van Dijk
AUTO van Eerde
Auto van Engen
Auto van Ewijk
Auto Veenstra
Auto Venderbosch Totaal Service B.V.
Auto Verdel
Auto Vleuten
Auto Vlietman
Auto Voskuilen B.V.
Auto Vreman
Auto Vullings B.V. h.o.d.n. Gebr. Vullings Oirschot
Auto Wagner
Auto Wüst Dordrecht
Auto Wüst Hellevoetsluis
Auto Wüst Oud Beijerland
Auto Weijenberg B.V.
Auto Wientjes B.V.
Auto Witjes
Auto Zagato
Auto's Bij Verheij
Auto's Kleyweg B.V.
Auto- en Motorrijschool De Hoog
Auto- en motorrijschool Ed Godding
Auto- en Motorrijschool HIPPE Amstelveen
Auto- en Motorrijschool P. & M. Schipper
Auto- en motorrijschool Rob Hartholt
Auto- en Motorrijschool Senda
Auto- en Schadebedrijf Oostpolder
Auto- en Scooterbedrijf Bijvelt van de Ven
Auto- en Takelbedrijf Vullings B.V.
Auto-Home Technocenter
Auto-Net
Auto-Nol
Auto-NU
Auto-Veer
Auto.nl
Auto/Doe
AutoBas
Autobedrijf & Autocleaning Ronald van Rootselaar
Autobedrijf 'De Hagen'
Autobedrijf 'Nieuwkoop'
Autobedrijf 't Centrum B.V.
Autobedrijf A-12
Autobedrijf A. van Dorp
Autobedrijf A.J. de Boer Leeuwarden B.V.
Autobedrijf A.P.J. Scheerders
Autobedrijf Aal VOF
Autobedrijf Aarsman B.V.
Autobedrijf AJO B.V.
Autobedrijf Alewijn Ott B.V.
Autobedrijf Alex Kooistra
Autobedrijf Ambting BV
Autobedrijf André Flapper
Autobedrijf Arend Benthem Meppel B.V.
Autobedrijf Arissen
Autobedrijf Arjan van Houtum B.V.
Autobedrijf Arno van Bergen
Autobedrijf Baanstee Auto's
Autobedrijf Bado
Autobedrijf Baltes B.V.
Autobedrijf Bas Antema
Autobedrijf BCM
Autobedrijf Bergsma
Autobedrijf Bergsma
Autobedrijf Bergsma Joure
Autobedrijf Bert de Vries
Autobedrijf Bert Hardeman V.O.F.
Autobedrijf Bertil Jansen
Autobedrijf Besten
Autobedrijf Blok B.V.
Autobedrijf Boekema
Autobedrijf Boere
Autobedrijf Booltink B.V.
Autobedrijf Borghstede B.V.
Autobedrijf Borgo B.V.
Autobedrijf Bos & Slegers B.V.
Autobedrijf Bosman
Autobedrijf Bouman
Autobedrijf Bousema & Wiechers
Autobedrijf Broeders
Autobedrijf Broeders
Autobedrijf Broekmans B.V.
Autobedrijf Broere - Citroën en DS
Autobedrijf Brouwer
Autobedrijf Bruggink (Autobedrijf Nico Bruggink B.V.)
Autobedrijf Budel
Autobedrijf Bultje
Autobedrijf C. van der Maat B.V.
Autobedrijf C. Wegman B.V.
Autobedrijf C.A. Oomen
Autobedrijf Cartech | Verkoop
Autobedrijf Cartech | Werkplaats
Autobedrijf Ceulen en Ko
Autobedrijf Chr. Udo
Autobedrijf CMA Verhoeven
Autobedrijf Coen Droomers B.V.
Autobedrijf Cor Beelen
Autobedrijf Corstjens Hunsel B.V.
Autobedrijf Cortenbach
Autobedrijf Coumans-Hompes B.V.
Autobedrijf Cuelenaere
Autobedrijf D. Spek
Autobedrijf De Baaij B.V.
Autobedrijf De Beer
Autobedrijf de Beijer B.V.
Autobedrijf de Bruyn
Autobedrijf de Fijter
Autobedrijf de Gier
Autobedrijf De Groot
Autobedrijf de Groot
Autobedrijf de Groot B.V.
Autobedrijf De Haar
Autobedrijf De Heer
Autobedrijf De Lijnbaan
Autobedrijf De Meer B.V.
Autobedrijf de Pee
Autobedrijf de Rijk
Autobedrijf De Rooy
Autobedrijf de Rover
Autobedrijf De Smit B.V.
Autobedrijf de Snipperling B.V.
Autobedrijf de Snipperling B.V.
Autobedrijf de Tiessen
Autobedrijf de Vossenbrink B.V.
Autobedrijf De Wildt
Autobedrijf Dekker B.V.
Autobedrijf Dekkers B.V.
Autobedrijf Deko B.V.
Autobedrijf Den Hartog B.V.
Autobedrijf den Hartogh
Autobedrijf Dijt
Autobedrijf Dirk van der Steen
Autobedrijf Dirks B.V.
Autobedrijf Donkers
Autobedrijf Doorn
Autobedrijf Doornbos
Autobedrijf Doornink
Autobedrijf Duindam
Autobedrijf E & M
Autobedrijf E. Heining V.O.F.
Autobedrijf E. Struik
Autobedrijf E. van Veldhuisen
Autobedrijf E.J. Rooy
Autobedrijf Ebus
Autobedrijf EFE
Autobedrijf en Caravancenter Peerdeman
Autobedrijf Eric van de Weijer
Autobedrijf Erik Huzen BV
Autobedrijf Eriton
Autobedrijf Esberg BV
Autobedrijf Fa. Linden
Autobedrijf Fer van Lin
Autobedrijf Ferdy Snijders
Autobedrijf Fiaitalia
Autobedrijf Fijneman B.V.
Autobedrijf Florijn
Autobedrijf Frank Overweg
Autobedrijf Frans Jansen
Autobedrijf Frans Vos
Autobedrijf G. Kaandorp B.V.
Autobedrijf G.J. Polman
Autobedrijf Gebr. Gouder de Beauregard
Autobedrijf Gebr. Haaker BV
Autobedrijf Gebr. Raaijmakers
Autobedrijf Gebr. Verboom
Autobedrijf Gebr. Veurink
Autobedrijf Gebrs. Kooij
Autobedrijf Gecu
Autobedrijf Geerings
Autobedrijf Geert Stevering B.V.
Autobedrijf Geerts CV
Autobedrijf Gelissen Sittard B.V.
Autobedrijf Gendringen
Autobedrijf Gerard Bril B.V.
Autobedrijf Gerard Mooij
Autobedrijf Gerard Vulink B.V.
Autobedrijf Gerdes
Autobedrijf Gerrit Boks B.V.
Autobedrijf Gert Brandsen
Autobedrijf Gert Kuiper
Autobedrijf Gert Pater
Autobedrijf Gert van den Berg
Autobedrijf Gert van Keulen
Autobedrijf GHV
Autobedrijf Gijsbertse
Autobedrijf Groenewoud van Kesteren B.V.
Autobedrijf Groot Jebbink
Autobedrijf H. Dunnewind B.V.
Autobedrijf H. Hoefnagel
Autobedrijf H.J. Lange B.V.
Autobedrijf Haafkes B.V.
Autobedrijf Haarhuis B.V.
Autobedrijf Haarman
Autobedrijf Habets B.V.
Autobedrijf Habo B.V.
Autobedrijf Hans Berndes & Zn
Autobedrijf Hans Huijbers
Autobedrijf Hans Kleiss
Autobedrijf Hansen / VDNS Hansen
Autobedrijf Harderwijk
Autobedrijf Harry Brouwer B.V.
Autobedrijf Harry Levering
Autobedrijf Harry Nijboer Lemelerveld
Autobedrijf Harteveld
Autobedrijf Hazenberg BV
Autobedrijf Hazet BV
Autobedrijf Heerjansdam BV
Autobedrijf Heersmink B.V.
Autobedrijf Heije B.V.
Autobedrijf Heijne B.V.
Autobedrijf Heisterkamp B.V.
Autobedrijf Hendriks
Autobedrijf Henk Kelly Ruinen
Autobedrijf Henk Schouten
Autobedrijf Henk van der Eem
Autobedrijf Hermans
Autobedrijf Holthuis
Autobedrijf Hooymans
Autobedrijf Huibers
Autobedrijf Huisman B.V.
Autobedrijf Huizinga
Autobedrijf Hulscher Boekelo V.O.F.
Autobedrijf Hulst
Autobedrijf IJntema
Autobedrijf J. Janssen B.V.
Autobedrijf J. Jonkman
Autobedrijf J. Knobel B.V.
Autobedrijf J. Kroeze
Autobedrijf J. Meeuwisz B.V.
Autobedrijf J. ten Hove en Zn.
Autobedrijf J. Terpstra B.V.
Autobedrijf J. van der Voorde B.V.
Autobedrijf J.B. Andringa
Autobedrijf J.C. Baarse B.V.
Autobedrijf J.C. van Roekel
Autobedrijf J.G. de Kruijf
Autobedrijf J.T. van Steijn
Autobedrijf J.W. Appeldoorn vof
Autobedrijf J.W. de Voogd
Autobedrijf Jac Verhoeven
Autobedrijf Jan Bakker
Autobedrijf Jan Bogert B.V.
Autobedrijf Jan de Krijger C.V.
Autobedrijf Jan Greijmans B.V.
Autobedrijf Jan Olthof
Autobedrijf Jan Snel B.V.
Autobedrijf Jan Strijbosch v.o.f.
Autobedrijf Jan van Mourik & Zn
Autobedrijf Jan van Poppelen
Autobedrijf Jaspers
Autobedrijf Jitze Hoogterp
Autobedrijf John Visser
Autobedrijf Jos Bouw B.V.
Autobedrijf Jos Derksen B.V.
Autobedrijf Jos Priem
Autobedrijf Jos van Boxtel
Autobedrijf Jos van Boxtel Middelrode B.V.
Autobedrijf Jos van Boxtel Oss B.V.
Autobedrijf Jos van Dartel V.O.F.
Autobedrijf Jos Vermue
Autobedrijf Karel Hol
Autobedrijf Kees
Autobedrijf Kees Roks B.V.
Autobedrijf Kees van der Heijden
Autobedrijf Kemper
Autobedrijf Kivano BV
Autobedrijf Klein C.V.
Autobedrijf Klop
Autobedrijf Knijnenburg
Autobedrijf Knoop B.V.
Autobedrijf Koldewijn
Autobedrijf Kooistra B.V.
Autobedrijf Koolaard
Autobedrijf Koolhaas
Autobedrijf Koop Doorten
Autobedrijf Koopman Immink
Autobedrijf Koos Pellegrom BV
Autobedrijf Kooyman
Autobedrijf Koppejan B.V.
Autobedrijf Koudijs
Autobedrijf Kuijpers
Autobedrijf Kusters B.V.
Autobedrijf L.D. Beumer
Autobedrijf Lammerts B.V.
Autobedrijf Langwerden
Autobedrijf Laurijssen
Autobedrijf Leenhouts
Autobedrijf Lex Vilier
Autobedrijf Lokhorst
Autobedrijf M. Lijzenga
Autobedrijf M. van den Berg B.V.
Autobedrijf Marc Reesing
Autobedrijf Marco van Beek
Autobedrijf Mazier
Autobedrijf Meijer
Autobedrijf MOS
Autobedrijf Mos V.O.F.
Autobedrijf Mudde en Kok BV
Autobedrijf Mulder
Autobedrijf Muys
Autobedrijf Nederlof
Autobedrijf Neelen B.V.
Autobedrijf Neleman
Autobedrijf Neplenbroek
Autobedrijf Nico Mouris B.V.
Autobedrijf Niemantsverdriet
Autobedrijf Nieuwstraten
Autobedrijf Nimda Snijders
Autobedrijf Nomen V.O.F.
Autobedrijf Ophoff B.V.
Autobedrijf Optimaal
Autobedrijf Otte
Autobedrijf Otten B.V.
Autobedrijf Otto de Gooijer B.V.
Autobedrijf Otto Voortman B.V.
Autobedrijf Ouwerkerk
Autobedrijf Overbeek
Autobedrijf Overeinder
Autobedrijf P. Bot
Autobedrijf P.A. van Dijk VOF
Autobedrijf P.J. Peeters B.V.
Autobedrijf Pals & van Tilburg
Autobedrijf Parkstad
Autobedrijf Pars Rasol
Autobedrijf Paul van Bergen B.V.
Autobedrijf Paul Wilting
Autobedrijf PECO
Autobedrijf Pels B.V.
Autobedrijf Pelta Cars
Autobedrijf Peter Janssen
Autobedrijf Peters
Autobedrijf Peters van Nijenhof
Autobedrijf Pheifer B.V.
Autobedrijf Ploemen Meerssen B.V.
Autobedrijf Popma
Autobedrijf Pots
Autobedrijf Pouw Doetinchem
Autobedrijf Preuter Epse
Autobedrijf Probaat
Autobedrijf R. Bakker B.V.
Autobedrijf R. Verstegen BV
Autobedrijf R.F. de Wit
Autobedrijf RB
Autobedrijf Reijerkerk B.V.
Autobedrijf Reijrink
Autobedrijf Remco Linnebank
Autobedrijf Rene Holla
Autobedrijf Renses-Online
Autobedrijf Rick van Lierop
Autobedrijf Rijnberg
Autobedrijf Rijnders
Autobedrijf Rob Boerema
Autobedrijf Robert Nijenhuis
Autobedrijf Robroch
Autobedrijf Roelfsema B.V.
Autobedrijf Roetert BV
Autobedrijf Romijn
Autobedrijf Ronals Jurrius
Autobedrijf Rondhuis
Autobedrijf Rooijakkers
Autobedrijf Roseboom Lunteren
Autobedrijf Rugee Breda
Autobedrijf Ruud van Mensvoort
Autobedrijf S. de Weerd
Autobedrijf Saarloos V.O.F.
Autobedrijf Sanders
Autobedrijf Saris
Autobedrijf Schaap
Autobedrijf Schalkwijk
Autobedrijf Scheele
Autobedrijf Schellekens
Autobedrijf Schlichter
Autobedrijf Schmidt B.V.
Autobedrijf Schoenmakers B.V.
Autobedrijf Schoolderman
Autobedrijf Schoonoord
Autobedrijf Schouten BV
Autobedrijf Schouten Stroe V.O.F.
Autobedrijf Schweitzer B.V.
Autobedrijf Selekt
Autobedrijf Semtexx
Autobedrijf Setz Hoogezand BV
Autobedrijf Sikma
Autobedrijf Slegers Boekel bv
Autobedrijf Smeets Schimmert
Autobedrijf Sprenkels
Autobedrijf Statz VOF
Autobedrijf Stef Spierings
Autobedrijf Stegeman
Autobedrijf Steyger B.V.
Autobedrijf Stichter B.V.
Autobedrijf Strijbosch Venray
Autobedrijf Swagemakers
Autobedrijf Swager
Autobedrijf Sypersma BV
Autobedrijf Tangeman
Autobedrijf Tanis
Autobedrijf ten Have B.V.
Autobedrijf Tensen - Hoorn
Autobedrijf Ter Veer
Autobedrijf Terlouw B.V.
Autobedrijf Tettero
Autobedrijf Thalen
Autobedrijf Theo van der Heijden
Autobedrijf Theunissen B.V.
Autobedrijf Thijssen
Autobedrijf Tielen Hilversum BOVAG
Autobedrijf Tiggelman B.V.
Autobedrijf Tiggeloven B.V.
Autobedrijf Timmer
Autobedrijf Tjeerdsma
Autobedrijf Tomcars
Autobedrijf Ton Wilbrink
Autobedrijf Tonnie van der Heijden B.V.
Autobedrijf U. de Jong
Autobedrijf Uitwaard B.V.
Autobedrijf Valkenburg B.V.
Autobedrijf van Amerongen Autotaalservice
Autobedrijf van Baalen B.V.
Autobedrijf van de Wouw
Autobedrijf van de Wouw B.V.
Autobedrijf Van den Brandt B.V.
Autobedrijf van der Boon BV
Autobedrijf Van der Cruijs
Autobedrijf Van der Heide B.V.
Autobedrijf van der Kwaak B.V.
Autobedrijf van der Lee
Autobedrijf van der Linde
Autobedrijf van der Meij B.V.
Autobedrijf Van der Ploeg B.V.
Autobedrijf van der Vaart
Autobedrijf van der Weide
Autobedrijf van der Weide
Autobedrijf van der Weijden BV
Autobedrijf van der Wereld
Autobedrijf van Dijk B.V.
Autobedrijf van Dijk BV
Autobedrijf van Dolderen
Autobedrijf van Domselaar
Autobedrijf van Driel Liempde
Autobedrijf van Dueren den Hollander BV
Autobedrijf van Duren
Autobedrijf van Eeden
Autobedrijf Van Elst B.V.
Autobedrijf van Empel
Autobedrijf van Essen
Autobedrijf Van Gestel
Autobedrijf van Gorkum
Autobedrijf Van Kesteren B.V.
Autobedrijf Van Kooten Veenendaal B.V.
Autobedrijf Van Kuilenburg
Autobedrijf van Leersum & Zn.
Autobedrijf van Limpt
Autobedrijf van Meegen
Autobedrijf van Miltenburg B.V.
Autobedrijf van Ninhuys Vof
Autobedrijf van Oord
Autobedrijf Van Oorschot
Autobedrijf Van Os B.V.
Autobedrijf van Rijswijk
Autobedrijf Van Roon Reeuwijk B.V.
Autobedrijf van Sambeek
Autobedrijf van Schaik
Autobedrijf van Schie B.V Citroen
Autobedrijf van Schie Hazerswoude
Autobedrijf van Tol
Autobedrijf van Tuyl
Autobedrijf Van Yperen
Autobedrijf Verbruggen
Autobedrijf Vermeulen B.V.
Autobedrijf Verouden
Autobedrijf Verspeek
Autobedrijf Verstappen B.V.
Autobedrijf Versteeg
Autobedrijf Vervoort BV
Autobedrijf Vlassak
Autobedrijf Vogel B.V.
Autobedrijf Voskuilen Moerkapelle B.V.
Autobedrijf Vossestein
Autobedrijf Vruggink
Autobedrijf W. Bouman BV
Autobedrijf W. Turenhout
Autobedrijf W. van Essen
Autobedrijf W.Karzijn
Autobedrijf Wagenaar
Autobedrijf Wassenaar Leeuwarden B.V.
Autobedrijf Webbink
Autobedrijf Weerheim vof
Autobedrijf Wemmenhove
Autobedrijf Westerman
Autobedrijf Weterings B.V.
Autobedrijf Wiefferink BV
Autobedrijf Wiersema en Van Wouwe B.V.
Autobedrijf Wijma BV
Autobedrijf Wijnne
Autobedrijf Wil van der Tol
Autobedrijf Willekes B.V.
Autobedrijf Willem Baron B.V.
Autobedrijf Wilmink Almelo BV
Autobedrijf Wilmink Azelo BV
Autobedrijf Wilmink Enschede BV
Autobedrijf Wim Jaspers
Autobedrijf Witteveen & Brouwer
Autobedrijf Wolterink
Autobedrijf Wondergem
Autobedrijf Wouters BV
Autobedrijf Zegers B.V.
Autobedrijf Zeilmaker
Autobedrijf Zieleman
Autobedrijf Zwijnenberg
Autobetaalbaar.nl
Autocare Detailing Garage
Autocenter Mebo B.V.
Autocentrum Arkel
Autocentrum Beelen
Autocentrum Bollenstreek
Autocentrum Borger-Tom Ganzevoort B.V.
Autocentrum Douwe de Beer
Autocentrum Eemnes
Autocentrum Hatebo
Autocentrum Hengelo
Autocentrum Leek
Autocentrum Maarssen
Autocentrum Snip
Autocentrum Stiphout
Autocentrum Twente
Autocentrum van Egmond
Autocentrum van Vliet - Bodegraven
Autocentrum van Vliet - Woerden
Autocentrum Vughterpoort
AutoCentrum Werkendam
autocentrumKroes
AutoCrew Eindhoven
Autodemontage Boekholt
Autodrome Grassére
AutoFirst 't Heukske
AutoFirst Aart Terpstra
AutoFirst ACS Liessel
AutoFirst Alex ten Broek
AutoFirst Alliance B.V.
AutoFirst Auto Heemskerk
AutoFirst Auto Willenborg B.V.
AutoFirst Autobedrijf Johan Meure
AutoFirst Autobedrijf Spekkels
AutoFirst Autobedrijf Taris
AutoFirst Autobedrijf Waterland
AutoFirst Autocentrum Hoogezand
AutoFirst Autocentrum Voorschoten
AutoFirst AutoDries
AutoFirst Automotive Amsterdam
AutoFirst AutoPoint
AutoFirst Autoservice Reeuwijk
AutoFirst Autoservice Verhaart
AutoFirst Bakker en Opmeer
AutoFirst Besselaar
AutoFirst Bjorn Handels
AutoFirst BPNW Autoservice
AutoFirst Bredewolt
AutoFirst Carcenter Rijkerswoerd
AutoFirst Care 4 Cars
AutoFirst Carservice Westland
AutoFirst Collin
Autofirst Crombeen
AutoFirst de Lange
Autofirst De Markt Mechelen B.V.
Autofirst De Rijke Lemmer
AutoFirst De Roef B.V.
AutoFirst DEMO - ACCOUNT
AutoFirst Direct Garage Lijnden
AutoFirst Dongen
Autofirst Emmen
AutoFirst Eurocar het Gooi
AutoFirst Eurocar Hilversum
AutoFirst Fokkema
AutoFirst Fred Slim
Autofirst Freke
AutoFirst Garage Hollander
AutoFirst Garage Kerkwerve
AutoFirst Garagebedrijf Petrogas B.V.
AutoFirst Ger Linssen
AutoFirst Groenenberg
AutoFirst H. Lingeman
AutoFirst Haleco
AutoFirst Hans van Daalen
AutoFirst Hein Franke
AutoFirst Henk Schasfoort
AutoFirst Hofsink & Nijland
AutoFirst Hogebrink
AutoFirst Jan Bakkes B.V.
AutoFirst John Weijs
AutoFirst K. Seitz
AutoFirst Karsdorp Auto's
AutoFirst Keizer
AutoFirst Kiekebelt
AutoFirst Klaver
AutoFirst Kooiker
AutoFirst Laas Douma
AutoFirst Leidsche Rijn
AutoFirst Lichtenberg
AutoFirst M vd Brand
AutoFirst Maasbracht
AutoFirst Margraten
AutoFirst Melse
AutoFirst Menno Walinga
AutoFirst Minnaard
AutoFirst Molenvliet
AutoFirst Moorthaemer
AutoFirst Mulder-Steendam
AutoFirst Nic Nijsten vof
AutoFirst Olympia
AutoFirst Oosterkamp
AutoFirst Pascal Knapen
AutoFirst Peek Autoservice
AutoFirst Pieter Postma
AutoFirst Q Autoservice
AutoFirst R&H
AutoFirst Reubsaet
AutoFirst Rommelse
AutoFirst Ron van de Laar
Autofirst Rouwenhorst
AutoFirst Rovemij
AutoFirst Saab Apeldoorn
AutoFirst Schoormans
Autofirst Schulpen
AutoFirst Schurer-Kamphuis
AutoFirst Schuurhuis
AutoFirst Sijben Neerkant
AutoFirst Sjaak van den Bergh
AutoFirst Smulders
AutoFirst Stiens
AutoFirst Swalmen
AutoFirst Swart Heemskerk
AutoFirst Tadema
AutoFirst Tappel
AutoFirst Tolsma
AutoFirst Van Boven Erica
Autofirst Van Den Broek
AutoFirst van der Heiden
AutoFirst van der Veer
AutoFirst van Deursen Fiat
AutoFirst van Oort
AutoFirst van Toorn
AutoFirst van Willegen
AutoFirst Van Zeeventer Auto's
AutoFirst VDV Automotive
AutoFirst Verlaan
AutoFirst Vrieling
AutoFirst Wiltjer & Offenga
Autoflex Test account
Autogarant Veiling.nl
Autohuis Amersfoort
Autohuis Capelle BV
Autohuis Delfzijl B.V.
Autohuis Eickhof Apeldoorn
Autohuis Landeweerd
Autohuis Spijkenisse
AutoHuis24
AutoHuisLimburg
Autokempen
Autolok B.V.
Automakelaar aan Huis
Automakelaar Beentjes Automotive
Automakelaardij Tanghe
Automarcato
Automat Drachten
Automeer Katwijk
Automobiel Jansen
Automobiel- en Garagebedrijf Hoogwerf B.V.
Automobielbedr Sjaak Stovius
Automobielbedrijf A. van Andel & Zn.
Automobielbedrijf A.B. Willemsen
Automobielbedrijf Ad van Haandel
Automobielbedrijf Arie Schouten
Automobielbedrijf Arink
Automobielbedrijf B. van den Berg B.V.
Automobielbedrijf Beltman B.V.
Automobielbedrijf Biezeman
Automobielbedrijf Boersma
Automobielbedrijf De Groot B.V.
Automobielbedrijf De Kantsingel B.V.
Automobielbedrijf De Nobelpoort BV
Automobielbedrijf de Pijper
Automobielbedrijf De Rijk B.V.
Automobielbedrijf De Tweede Ronde
Automobielbedrijf De Zwaan B.V.
Automobielbedrijf Dijkwel
Automobielbedrijf Dries Visser
Automobielbedrijf E.M.van der Laan & Zn.
Automobielbedrijf H. Brandsen B.V.
Automobielbedrijf Henk Jongen V.O.F.
Automobielbedrijf Het Centrum Maasbracht
Automobielbedrijf Jan Groot V.O.F.
Automobielbedrijf Jo ten Oever
Automobielbedrijf Jos Bogman B.V.
Automobielbedrijf M. Lettenmeijer B.V.
Automobielbedrijf Meulendijks
Automobielbedrijf Muskens Groesbeek B.V.
Automobielbedrijf MVV
Automobielbedrijf Nieuwenhuizen B.V.
Automobielbedrijf Nijman B.V.
Automobielbedrijf Quadflieg
Automobielbedrijf Ruesink Doetinchem B.V.
Automobielbedrijf Ruesink Enschede B.V.
Automobielbedrijf Ruesink Zutphen B.V.
Automobielbedrijf Th. Wenting B.V.
Automobielbedrijf Tinholt
Automobielbedrijf van den Akker
Automobielbedrijf van Kwawegen B.V.
Automobielbedrijf van Zummeren B.V.
Automobielbedrijf Vissersdijk
Automobielbedrijf Westerspoor B.V.
automotions Dealer occasions
Automotions MB Goes
Automotions MB Roosendaal
Automotions MB Terneuzen
Automotions Opel Breda
Automotions Opel Goes
Automotions Opel Middelharnis
Automotions Opel Roosendaal
Automotions Peugeot Breda
Automotions Peugeot Goes
Automotions Peugeot Middelharnis
Automotions Peugeot Oosterhout
Automotions Peugeot Roosendaal
Automotions Peugeot Terneuzen
Automotions Tigchelaar Breda
Automotions Tigchelaar Etten-Leur
Automotions Tigchelaar Oosterhout
Automotions Tigchelaar Roosendaal
Automotions Volvo Goes
Automotions Volvo Middelharnis
Automotive Center Oudewater
Automotive van Lierop
Autopark Uden BV
Autoplein Nijverdal
Autopolar B.V.
Autoprofi Hoogeveen
Autopromenade Abswoude B.V.
Autopunt van Herpen B.V.
AutoRaggers
AutoRent Midden Gelderland
AutoRent Vitesse
Autorijschool 'Gouda'
Autorijschool 'Rijnland' B.V.
Autorijschool A3
Autorijschool Andries
Autorijschool Animo
Autorijschool Bastiaens
Autorijschool Bert Geerings
Autorijschool Blonk
Autorijschool Botlek
Autorijschool Butterhuizen
Autorijschool Carpenta
Autorijschool Chrit Ramaekers
Autorijschool Coenen
Autorijschool Damman
Autorijschool de Commandeurs
Autorijschool de Haas
Autorijschool de Klein
Autorijschool De Krosse
Autorijschool De Schans
Autorijschool de Toekomst
Autorijschool Dorland Safety First
Autorijschool Drive4U
Autorijschool Dutch Driving
Autorijschool Eduard
Autorijschool Fred Weber
Autorijschool Frits van Zelst
Autorijschool Hoekstra
Autorijschool Hotsma
Autorijschool Irma van den Berg
Autorijschool Ishak
Autorijschool Karels
Autorijschool Leo Rombout
Autorijschool Lex van der Steen
Autorijschool Louis Tax
Autorijschool M. Gravekamp
Autorijschool Marc van der Voorn
Autorijschool Marcel Wolthuizen
Autorijschool Marco Pas
Autorijschool Margreth
Autorijschool Mario
Autorijschool Martin Veenstra
Autorijschool Mulder
Autorijschool Mullens
Autorijschool Murat
Autorijschool Nesselande
Autorijschool Nicoles
Autorijschool NW Friesland
Autorijschool O.J. Doornenbal
Autorijschool Olaf van Kalken
Autorijschool Peter de Hoon
Autorijschool Peter de Kort
Autorijschool Peter Kooiman
Autorijschool ProfiPlus
Autorijschool Remco van Soelen
Autorijschool Richard Schut
Autorijschool Rijbewijsknallers
Autorijschool Rob Geels
Autorijschool Rob Vreugdenhil
Autorijschool Ron Ouwens
Autorijschool Roza Rietveld
Autorijschool Sandra Bakker
Autorijschool Schipper
Autorijschool Spits '92
Autorijschool Storm
Autorijschool Streetwize
Autorijschool SUCCES
Autorijschool Ten Pas
Autorijschool Timea
Autorijschool Top
Autorijschool UNA Rijvaardig
Autorijschool Van de Sanden
Autorijschool van den Berg
Autorijschool van Grunderbeek
Autorijschool van Lankvelt Gerrits
Autorijschool Van Maaren
Autorijschool Volharding
Autorijschool Vrancken
Autorijschool Wezemer
Autorijschool Wischmann B.V.
Autorijschool You Go
AutoSale
Autoschade Bergeijk
Autoschade de Autowijk
Autoschadebedrijf Roseboom
Autoschadeherstel Oldenzaal
Autoschat Tietjerk
Autoservice Abbink B.V.
Autoservice Bakker
Autoservice Benschop
AutoService Coen Jansen vof
Autoservice de Kemp B.V.
Autoservice de Wild
Autoservice Dick van de Belt
Autoservice Evers
Autoservice Gijs van Dam
Autoservice Haaksbergen
Autoservice Heesakker
Autoservice Hem
Autoservice Kuipers
Autoservice Leeuwarden
Autoservice Legmeer
Autoservice M. Buijtenhek B.V.
Autoservice Maarten K. Koekoek
Autoservice Matthijs van Driel
Autoservice Medkar
Autoservice Nieuwenhuijsen
Autoservice Rakthof
Autoservice Scholtmeijer
Autoservice St. Hubert
Autoservice Stepelo B.V.
Autoservice Ursem
Autoservice Valentijn B.V.
Autoservice Valstar
Autoservice van de Zande B.V.
Autoservice Van den Akker Oss
Autoservice Van den Akker Uden
Autoservice van Tricht
Autoservice VDB
Autoservice/Vakgarage Werkhoven
Autoshop Wassenaar
Autostad de Vries
AutoStrada Roosendaal
Autotaal
Autotechniek Alfred Meijer
Autotechniek Holtjer B.V.
Autotess
Autotop B.V.
AutoUnit
Autoverhuur Bultman
Autoverhuur D. Spek
Autoverhuur Zondervan
Autoverhuur ZuidWest
Autovink Zaandam
Autovitel
Autowinkel Alphen aan den Rijn
Autowinkel B.V.
Autowinkel Waddinxveen
AutoWitte B.V.
Autozaak RIVO
Averesch Campers
AVS Auto's
AW auto's
Axxi Auto B.V.


Algemene voorwaarden - Richtlijnen Klantbeoordelingen - Gebruiksvoorwaarden & Privacybeleid